Politikas mērķis:
Veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus
/ MK 2010. gada 5. oktobra noteikumi Nr.943” Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums”, Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Veselības stāvokļa dēļ atvaļināto īpatsvars no kopējā atvaļināto amatpersonu skaita (%)

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

16,8

16,3

Valdības rīcības plāns

136.1., 137.2, 192.2.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

5 199 420

5 289 004

5 657 665

5 657 745

5 657 745

89,5

89,5

88,5

88,5

88,5

38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība

5 199 420

5 289 004

5 657 665

5 657 745

5 657 745

89,5

89,5

88,5

88,5

88,5

Citi ieguldījumi

Nodaļa “Dzintari” (Psiholoģiskā atbalsta kursa sniegšana amatpersonām) (skaits)

1

1

1

1

1

Teritoriālie psiholoģiskā atbalsta sniegšanas punkti (skaits)

5

5

5

5

5

Sporta komplekss (sporta zāle un tuvcīņas zāle) (skaits)

1

1

1

1

1

Šautuve Rīgā, Klusā iela 12 (skaits)

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)

265,1

247,98

247,98

247,98

247,98

Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)

390

345

345

345

345

Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits)

5 356

5 000

5 000

5 000

5 000

Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)1

25

25

-

-

-

Fiziskās sagatavotības pārbaudes (skaits)1

-

-

25

25

25

Kvalitātes rādītāji

Vidējais veselības aprūpes izdevumu kompensācijas iesnieguma izskatīšanas laiks (darbdienas)

5

5

5

5

5

Amatpersonu skaits, kas veselības aprūpes izdevumu kompensāciju izmaksas pakalpojuma sniegšanas kvalitāti novērtē ar labi vai augstāk (%)

-

-

 

86,0

87,0

87,0

Amatpersonu skaits, kas psiholoģiskā atbalsta kursa pakalpojuma sniegšanas kvalitāti novērtē ar labi vai augstāk (%)

-

-

 

84,0

85,0

85,0

Piezīmes.
1 Ar 2021. gadu mainīts rādītāja nosaukums. Fiziskās sagatavotības pārbaudes amatpersonām atbilstoši Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajam organizē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes. Centrs savas kompetences ietvaros izlases veidā pārbauda iestāžu organizēto fiziskās sagatavotības pārbaužu norises atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam. Rezultatīvais rādītājs norāda Centra veikto fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroļu skaitu attiecīgajā periodā.