“Mērķdotācijas pašvaldībām” darbības jomas:

 • Izglītības funkciju īstenošana
 • Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana un veicināšana

“Mērķdotācijas pašvaldībām” galvenie pasākumi 2023. gadā:

 1. nodrošināt izglītības funkciju īstenošanu pašvaldībās, piešķirot tām valsts budžeta mērķdotācijas;
 2. nodrošināt iespēju katram skolēnam iegūt kvalitatīvu izglītību, veidojot ilgtspējīgu skolu tīklu, īstenojot kompleksu pieeju reformas veikšanai;
 3. nodrošināt sekmīgu XXVII Vispārējo Latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norisi 2023. gada vasarā:
  • nodrošināt sagatavošanas procesa kvalitāti;
  • nodrošināt repertuāra (koprepertuāra) apguvi (kopmēģinājumi Latvijas novados un valstspilsētās);
  • nodrošināt dalībnieku atlases pasākumu (skates, izstādes, finālkonkursi) sagatavošanu un norisi visas Latvijas reģionos un Rīgā;
  • nodrošināt koprepertuāra kolektīvu koncertus un ģenerālmēģinājumus (Svētku Noslēguma koncerts “Kopā Augšup”, koru lielkoncerts “Tīrums. Dziesmas ceļš”, deju lieluzvedums “Mūžīgais dzinējs”, deju koncerts “Balts”, pūtēju orķestru koncerts “Laiks iet pāri” un Zaļumballe, pūtēju orķestru koncerts “Svētku partitūra”, kokļu lielkoncerts “Laika upe”, kokļu nakts koncerti baznīcās);
  • nodrošināt pārējo nozaru kolektīvu koncertus (vokālo ansambļu laicīgās mūzikas koncerts “Skaņu portreti”, vokālo ansambļu koncerti, folkloras un tautas mūzikas ansambļu koncerti amatierteātru izrādes, mazākumtautību kolektīvu koncerti, diasporas pasākums u.c.).

“Mērķdotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2021. līdz 2025. gadam

Euro

Vidējais amata vietu skaits no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

25 444

25 377

25 568

25 568

25 568

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

25 444

25 377

25 568

25 568

25 568

Piezīmes.
1 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2023. līdz 2025. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2023. gadā

2024. gadā

2025. gadā

1.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

184 362

245 834

245 834

MK

13.01.2023.

sēdes prot. Nr.2, 1.§

Nodrošināts darba samaksas pieaugums ārstniecības personām

184 362

245 834

245 834

Palielināta ārstniecības personu darba samaksa

Ārstniecības personu zemākās mēnešalgas pieaugums pret 2022. gadu (euro)

120

120

120

01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

 

2.

Pāreja uz obligāto izglītību tikai latviešu valodā

138 092

484 572

3 931 072

MK 13.01.2023.

sēdes prot. Nr.2, 1.§

Atbalsts mazākumtautību izglītojamiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu

138 092

484 572

704 892

Nodrošināta pedagogu, kuri īsteno speciālās izglītības programmu mazākumtautību izglītojamiem, darba samaksa

Pedagogu papildu pienākumu apmaksa (h/nedēļā)

6

6

6

05.00.00 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Interešu izglītības programmu īstenošana mazākumtautību valodas un kultūrvēstures apguvei

-

-

3 226 180

Nodrošināta pedagogu, kuri īsteno interešu izglītības programmu mazākumtautību izglītojamiem, darba samaksa

Pedagogu papildu pienākumu apmaksa (h/nedēļā)

3

3

3

05.00.00 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Kopā

322 454

730 406

4 176 906

-