Politikas mērķis: atbilstoši ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktajam mērķim veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, veicināt personas cieņas ievērošanu, kā arī veikt pasākumus invaliditātes izraisīto seku mazināšanai/Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Integrēto izglītojamo ar speciālajām vajadzībām īpatsvars no kopējā izglītojamo ar speciālajām vajadzībām skaita (% mācību gadā)

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

48,0/47,0
(2014/2015)

50,0
(2017/2018)

Personu ar invaliditāti īpatsvars, kas ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras uzskaitē kā strādājošas (% no kopējā pilngadīgo personu ar invaliditāti skaita)

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

25,0

(2015)

30,0

(2017)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada     plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 811 566

1 769 724

1 775 461

1 775 461

1 775 461

103

118,3

118,3

118,3

118,3

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana

1 811 566

1 769 724

1 775 461

1 775 461

1 775 461

103

118,3

118,3

118,3

118,3

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izsniegtas invaliditātes apliecības (skaits)

62 072

66 000

62 000

60 000

60 000

Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits)2

-

-

70 000

71 000

72 000

Kvalitātes rādītāji

Sertificētu ārstu apmācība prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšanai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (personu skaits gadā)3

-

17

2

2

2

12017.gadā no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas plānots pārdalīt finansējumu 129 512 euro apmērā SAM 9.1.4.3.projekta “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošanai.

2Rādītāju uzsāk mērīt ar 2017.gadu.

3Rādītāju uzsāk mērīt ar 2016.gadu.