Politikas mērķis: īstenot nepieciešamos pasākumus finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un atbalsta sniegšanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Uzlabota personu un sabiedrības drošība valstī, samazinot organizētās noziedzības draudus

Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018. – 2020. gadam1

-

-

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

1099196

2297211

2000000

2000000

2000000

-

-

-

-

-

10.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds

1099196

2297211

2000000

2000000

2000000

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izvērtēto, apkopoto un Noziedzības novēršanas padomē iesniegto finanšu saņēmēju sagatavoto priekšlikumu īpatsvars (%) no kopējo saņemto priekšlikumu skaita

100

100

100

100

100

Piezīmes.

1 Politikas rezultatīvajam rādītājam skaitliskās vērtības nav definētas.