Politikas mērķis: īstenot nepieciešamos pasākumus finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un atbalsta sniegšanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Uzlabota personu un sabiedrības drošība valstī, samazinot organizētās noziedzības draudus

Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns

2018. – 2020. gadam 4

-

-

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

-

2 000 000

2 297 211

2 000 000

2 000 000

-

-

-

-

-

10.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds

-

2 000 000

2 297 211

2 000 000

2 000 000

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izvērtēto, apkopoto un Noziedzības novēršanas padomē iesniegto finanšu saņēmēju sagatavoto priekšlikumu īpatsvars (%) no kopējo saņemto priekšlikumu skaita

-

100

100

100

100

4 Politikas rezultatīvajam rādītājam skaitliskās vērtības nav definētas.