Politikas mērķis:
īstenot nepieciešamos pasākumus finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un atbalsta sniegšanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem
/ Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

648 138

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

-

-

-

10.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds

648 138

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izvērtēto, apkopoto un Noziedzības novēršanas padomē iesniegto finanšu saņēmēju sagatavoto priekšlikumu īpatsvars  no kopējo saņemto priekšlikumu skaita (%)

100

100

100

100

100