Darbības mērķis: nodrošināt finansējumu pārskaitīšanu VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenotajiem projektiem un pasākumiem atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

23 223 143

31 421 019

15 593 576

19 414 546

17 139 243

41.13.00 Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem

23 223 143

31 421 019

15 593 576

19 414 546

17 139 243

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kārtējā saimnieciskajā gadā veikti pārskaitījumi atbilstoši VAS “Valsts nekustamie īpašumi” iesniegtajam finansēšanas grafikam un piešķirtajam finansējuma apjomam (%)

100

100

100

100

100