Politikas mērķis: īstenot valsts politiku valsts drošības jomā / Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumi Nr.934 “Drošības policijas nolikums”

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā (informācija klasificēta), t.sk.:

12 296 885

15 269 475

16 686 178

16 612 979

16 453 981

×

×

×

×

×

09.00.00 Drošības policijas darbība

12 296 885

15 269 475

16 686 178

16 612 979

16 453 981

×

×

×

×

×