Politikas mērķis: Nodrošināt pasākumu veikšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju, izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai / Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Finanšu izlūkošanas dienesta iesaldēto naudas līdzekļu apmēra attiecības pret tiesisko aizsardzības iestādēm nodoto materiālu skaitu pieaugums (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam1

x

5

Valdības rīcības plāns

16.4; 16.5; 191.7; 199.4.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

×

4 667 365

2 642 108

2 642 108

2 642 108

-

50

54

54

54

43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība

×

4 667 365

2 642 108

2 642 108

2 642 108

-

50

54

54

54

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Saņemtie ziņojumi (skaits)

×

25 000

20 000

15 000

15 000

Apturētās summas (milj. euro)

×

50

70

70

70

Piezīmes.

1 Norādītos rādītājus plānots iekļaut arī Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijā 2020.–2022.gadam.