Politikas mērķis: Nodrošināt pasākumu veikšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju, izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijaiNoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2020)

Apturēto naudas līdzekļu debeta operācijas klientu kontos izmaiņas pret iepriekšējo gadu (%)

-

X

20

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

×

×

4 667 365

2 647 993

2 647 993

×

×

50

54

54

43.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbība

×

×

4 667 365

2 647 993

2 647 993

×

×

50

54

54

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Saņemtie ziņojumi (skaits)

×

×

25 000

20 000

15 000

Apturētās summas (milj. euro)

×

×

50

60

70