Nr.

Apropriāciju izmaiņas un tāmes

MK Noteikumu Nr. 

Datums

Ielāde

1.

Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas

Pielikums Nr.1 “Valsts budžeta likuma kārtējam gadam valsts pamatbudžeta/speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām”

Pielikums Nr.2 “Valsts pamatbudžeta/speciālā budžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas”

Pielikums Nr.3 “Pieprasījuma paraugs apropriācijas izmaiņām”

Pielikums Nr.4 “Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu/pasākumu izmaiņas”

Pielikums Nr.5 "Pieteikums finanšu līdzekļu pieprasīšanai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

421

17.07.2018

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr. 5

2.

Spēkā no 01.01.2019.

Instrukcija par valsts budžeta tāmēm

Pielikumi

Instrukcija Nr.8

11.12.2018.

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3