Nr.

Apropriāciju izmaiņas un tāmes

MK Noteikumu Nr. 

Datums

Ielāde

1.

Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas

Pielikums Nr.1 “Valsts budžeta likuma kārtējam gadam valsts pamatbudžeta/speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām”

Pielikums Nr.2 “Valsts pamatbudžeta/speciālā budžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas”

Pielikums Nr.3 “Pieprasījuma paraugs apropriācijas izmaiņām”

Pielikums Nr.4 “Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu/pasākumu izmaiņas”

421

17.07.2018

 

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

 

 

2.

Aktuāli!

2019.gada 1.janvārī stājas spēkā Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra instrukcija Nr.8 “Instrukcija par valsts budžeta tāmēm” . Atbilstoši šai instrukcijai, sākot ar 2019.gadu valsts budžeta iestādes tāmes sagatavo, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu eTāmes. Saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumu par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam, pirmreizējo tāmi 2019.gadam sagatavo ne vēlāk kā 40 darbdienu laikā pēc finansēšanas plānu reģistrēšanas Valsts kasē. Informācija par pieteikšanos e-pakalpojumam eTāmes un tā lietošanu ir pieejama Valsts kases mājas lapā (https://www.kase.gov.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/eplani-un-etames).

 

 

Spēkā no 01.01.2019.

Instrukcija par valsts budžeta tāmēm

Pielikumi

 

 

 

Spēkā līdz 31.12.2018.

Valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmju sagatavošanas un apstiprināšanas kārtība kārtējam gadam

Pielikumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcija Nr.8

 

 

 

 

Instrukcija Nr.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.2018.

 

 

 

 

 

20.01.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

 

2018 
(*zip)

Nr. 5