Plānotie izdevumi 2017. gadā - 5,3 miljoni eiro

Plānotie izdevumi 2017.gadā - 20,4 miljoni eiro

 1. Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana (20,3 milj. eiro jeb 99,3%)
  Sekmīga Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli
 2. Dalība starptautiskajās organizācijās un starpparlamentārā sadarbība (0,1 milj. eiro jeb 0,7%)
  Sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 7,5 miljoni eiro

 1. Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēkresursu politika (5,6 milj. eiro jeb 75,1%)
  Efektīva, pieejama, inovatīva, profesionāla un uz rezultātu vērsta valsts pārvalde
 2. Valsts pārvaldē nodarbināto profesionālās attīstības programmu izstrādāšana un īstenošana (1,9 milj. eiro jeb 24,9%)
  Īstenot valsts politiku valsts pārvāldes darbinieku izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas jomā, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu

Plānotie izdevumi 2017.gadā - 4,9 miljoni eiro

 • Korupcijas novēršana un apkarošana (4,9 milj. eiro jeb 100%)
  Vērsties pret korupciju ar likuma spēku un sabiedrības atbalstu, lai panāktu publiskās varas godprātīgu izmantošanu valsts un sabiedrības interesēs

 

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 1,4 miljoni eiro

 • Privātpersonu cilvēktiesību aizsardzība (1,4 milj. eiro jeb 100%)
  Aizsargātas cilvēktiesības, mazināta diskriminācija, sekmēta valsts varas tiesiska, lietderīga un labas pārvaldības principam atbilstoša īstenošana 

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 9,4 miljoni eiro

 • Sabiedrības integrācijas atbalstīšana un veicināšana (9,4 milj. eiro jeb 100%)
  Atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 5,0 miljoni eiro

 • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana (5,0 milj. eiro jeb 100%)
  Nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 449,6 miljoni eiro

 1. Valsts aizsardzība (436,6 milj. eiro jeb 97,1%)
  Savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību
 2. Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā (6,8 milj. eiro jeb 1,5%)
  Jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību
 3. Valsts politikas īstenošana ģeodēzijas kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā (6,2 milj. eiro jeb 1,4%)
  Aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 59,4 miljoni eiro

 1. Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana (50,5 milj. eiro jeb 85,1%)
  Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana, ieskaitot ārlietu dienesta attīstību ar mērķi garantēt valsts drošību un labklājības pieaugumu, nodrošināt Latvijas kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts pilntiesīgu dalību starptautiskajā vidē, panākot Latvijai aktuālo starptautisko izaicinājumu pozitīvu risinājumu
 2. Iemaksu starptautiskajās organizācijās nodrošināšana (8,9 milj. eiro jeb 14,9%)
  Nodrošināt savlaicīgu Latvijas iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās, lai pildītu starptautiskās saistības, garantētu Latvijai iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanās dažādās starptautiskās organizācijas

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 157,9 miljoni eiro

 1. Nozares vadība un politikas plānošana (7,3 milj. eiro jeb 4,6%)
  Veicināt līdzsvarotas un konkurētspējīgas tautsaimniecības attīstību, izstrādājot ekonomisko politiku, organizējot un koordinējot tās īstenošanu, nodrošinot Latvijas valsts interešu pārstāvību, kā arī attīstot un pilnveidojot dialogu ar uzņēmējiem un sabiedrību kopumā pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām
 2. Uzņēmējdarbības konkurētspējas atbalsts (26,6 milj. eiro jeb 16,8%)
  Uzlabot uzņēmējdarbības vidi un paaugstināt valsts konkurētspēju ̶ straujākam eksporta pieaugumam un produktivitātes tuvināšanai Eiropas Savienības vidējam līmenim
 3. Enerģētikas politikas īstenošana (101,9 milj. eiro jeb 64,6%)
  Paaugstināt tautsaimniecības konkurētspēju, sekmējot piegāžu drošumu, ilgtspējīgu enerģijas ražošanu un patēriņu, kā arī attīstot Eiropas enerģētikas infrastruktūras savienošanu un elektroenerģijas sadales infrastruktūru
 4. Būvniecības un mājokļu politikas īstenošana (8,1 milj. eiro jeb 5,1%)
  Nodrošināt būvniecības procesa kvalitāti, drošību un visu ieinteresēto pušu atbildību, mazināt administratīvo slogu būvniecībā, kā arī atbalstīt mājokļu pieejamību
 5. Iekšējā tirgus uzraudzība (4,1 milj. eiro jeb 2,6%)
  Paaugstināt iedzīvotāju apmierinātību, nodrošinot drošas, daudzveidīgas, labas kvalitātes preces un pakalpojumus godīgas konkurences apstākļos
 6. Oficiālās statistikas nodrošināšana (9,9 milj. eiro jeb 6,3%)
  Modernizēt oficiālās statistikas nodrošināšanu, ieviešot e-risinājumus, attīstīt metodoloģiju un paaugstināt atbilstību kvalitātes pra

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 735,3 miljoni eiro (tai skaitā procentu izdevumi un pašu resursu iemaksas)

 1. Nozaru vadība un politikas plānošana (16,3 milj. eiro jeb 2,21%)
  Veidot ilgtspējīgu nodokļu politiku un nodrošināt ES fondu efektīvu resursu pārvaldību
 2. Budžeta izpilde un valsts parāda vadība (272,6 milj. eiro jeb 37,07%)
  Uzlabot uzņēmējdarbības vidi un paaugstināt valsts konkurētspēju - straujākam eksporta pieaugumam un produktivitātes tuvināšanai Eiropas Savienības vidējam līmenim
 3. Iepirkumu uzraudzības nodrošināšana (1,4 milj. eiro jeb 0,20%)
  Atklāts, profesionāls, elektronisks un pasūtītāja resursu efektīvi izmantojošs iepirkuma process
 4. Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana (112,3 milj. eiro jeb 15,28%)
  Nodrošināt stabilu un prognozējamu nodokļu politiku, kas vērsta uz tautsaimniecības izaugsmi un iedzīvotāju labklājības celšanu, vienlaikus nodrošinot pietiekamus, paredzamus un kvalitatīvus nodokļu ieņēmumus valsts un pašvaldību funkciju finansēšanai un papildus gūstot ieņēmumus no administrēšanas uzlabošanas un ēnu ekonomikas samazināšanas
 5. ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošana (26,5 milj. eiro jeb 3,60%)
  Nodrošināta efektīva, mērķtiecīga un likumīga Kohēzijas politikas ES fondu, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu, Šveices programmas līdzekļu ieguldīšana Latvijas tautsaimniecībā atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un strukturālajiem izaicinājumiem
 6. Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība (0,5 milj. eiro jeb 0,07%)
  Godīga azartspēļu un izložu organizēšanas un spēlēšanas politika, nodrošinot sabiedrības un spēlētāja interešu aizsardzību
 7. Maksājumu nodrošināšana starptautiskajās organizācijās (289,9 milj. eiro jeb 39,43%)
  Nodrošināt maksājumus atbilstoši Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām
 8. Valsts nekustamo īpašumu būvniecības finansēšana (15,6 milj. eiro jeb 2,12%)
  Nodrošināt finansējumu pārskaitīšanu VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenotajiem projektiem un pasākumiem atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem
 9. Fiskālās disciplīnas uzraudzība (0,2 milj. eiro jeb 0,03%)
  Nodrošināt Fiskālās disciplīnas padomes darbību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 389,9 miljoni eiro

 1. Valsts policijas darbība (149,3 milj. eiro jeb 38,3%)
  Aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem
 2. Valsts robežsardzes darbība (63,9 milj. eiro jeb 16,4%)
  Nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām
 3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbība (64,9 milj. eiro jeb 16,6%)
  Savlaicīga un kvalitatīva ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veikšanas nodrošināšana, valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanas nodrošināšana, kā arī civilās aizsardzības sistēmas darbības koordinēšana
 4. Iekšējās drošības biroja darbība (4,1 milj. eiro jeb 1,1%)
  Nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziegumu atklāšanā, izmeklēšanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei
 5. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbība (20,3 milj. eiro jeb 5,2%)
  Īstenot efektīvas migrācijas un patvēruma, personu tiesiskā statusa noteikšanas, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas procedūras
 6. Vienotās sakaru un informācijas sistēmas darbība (15,0 milj. eiro jeb 3,9%)
  Veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām
 7. Personāla fiziskā sagatavotība, veselība un sociālā aprūpe (4,8 milj. eiro jeb 1,2%)
  Veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus
 8. Nodrošinājums iestāžu funkciju īstenošana, atbalsts lietisko pierādījumu, arestētās un izņemtās mantas glabāšanā (45,8 milj. eiro jeb 11,8%)
  Uzlabot nodrošinājumu (apgādi) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai, sniegt profesionālu atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem
 9. Drošības policijas darbība (15,3 milj. eiro jeb 3,9%) 
  Īstenot valsts politiku valsts drošības jomā
 10. Nozaru vadība un iekšlietu politikas plānošana (6,5 milj. eiro jeb 1,7%)
  Plānot un izstrādāt iekšlietu politiku, kā arī nodrošināt nozares vadības procesus, organizēt, koordinēt un kontrolēt iekšlietu politikas īstenošanu

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 321,6 miljoni eiro

 1. Vispārējā izglītība (34,4 milj. eiro jeb 10,7%)
  1. paaugstināt vispārējās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru
  2. nodrošināt vispārējās izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanu
  3. nodrošināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinot pārvietošanās atbalstu un atbalstu pašaprūpei
 2. Profesionālā izglītība (72,0 milj. eiro jeb 22,4%)
  Paaugstināt profesionālās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru
 3. Augstākā izglītība (64,9 milj. eiro jeb 20,2%)
  Nodrošināt cilvēkkapitālu tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību
 4. Valsts valodas politikas īstenošana (1,4 milj. eiro jeb 0,4%)
  Nodrošināt atbalstu latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – ilgtspējīgai attīstībai un latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs
 5. Zinātne (44,4 milj. eiro jeb 13,8%)
  Nodrošināt zināšanu bāzi tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību
 6. Sports (49,8 milj. eiro jeb 15,5 %)
  Palielināt Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm
 7. Jaunatnes politikas īstenošana (4,4 milj. eiro jeb 1,4%)
  Uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti veidojot jauniešiem atbalstošu un iekļaujošu vidi, atbalstot viņu iniciatīvas un līdzdalību, kā arī stiprinot jauniešu uzņēmīgumu, veselīgu dzīvesveidu
 8. ES fondu un citu ES politiku instrumentu un ārvalstu finansējuma projektu un pasākumu īstenošana (37,8 milj. eiro jeb 11,7%)
  1. Nodrošināt ES fondu ieviešanu, lai sekmētu izglītības, zinātnes un pētniecības attīstību
  2. Nodrošināt ES politikas instrumentu un ārvalstu finansējuma projektu un programmu īstenošanu, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinātu izglītības iestāžu, zinātnisko institūciju, nevalstisko organizāciju un indivīdu starptautisko sadarbību izglītības, zinātnes un jaunatnes jomā, jaunu zināšanu un izglītības inovāciju starptautisko pārnesi un ieviešanu Latvijā
 9. Nozaru vadīšana un politikas plānošana (12,5 milj. eiro jeb 3,9%)
  1. Nodrošināt tādas politikas veidošanu un īstenošanu izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā, kas nodrošina Latvijas iedzīvotāju - izglītotu, veselīgu, fiziski un garīgi attīstītu, kā arī patriotiski noskaņotu personību - ilgtspējīgu labklājības pieaugumu integrētā Latvijas sabiedrībā
  2. Nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā
  3. Nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 636,5 miljoni eiro

 1. Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, pārtikas higiēna un kvalitāte, dzīvnieku veselība, labturība un aizsardzība (18,2 milj. eiro jeb 2,9%)
  Nodrošināt nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni
 2. Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana (574,3 milj. eiro jeb 90,2%)
  Veicināt ilgtermiņā konkurētspējīgas (ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas) uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus
 3. Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem (10,4 milj. eiro jeb 1,6%)
  Veicināt lauku iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, lai radītu plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos
 4. Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana (26,3 milj. eiro jeb 4,1%)
  Nodrošināt dabas resursu racionālu izmantošanu un apsaimniekošanas ilgtspējību
 5. Nozaru vadība un politikas plānošana (7,3 milj. eiro jeb 1,1%)
  Efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt Zemkopības ministrijas darbību un īstenošanu

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 372,7 miljoni eiro

 1. Nozaru vadība un politikas plānošana (5,6 milj. eiro jeb 1,51%)
  Nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus
 2. Autoceļi (271,0 milj. eiro jeb 72,70%)
  Nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot 2020.gadā labu braukšanas kvalitāti pa autoceļiem, kas savieno nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus
 3. Dzelzceļš (9,3 milj. eiro jeb 2,50%)
  Nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību
 4. Aviācija (0,1 milj. eiro jeb 0,02%)
  Nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību
 5. Tranzītpārvadājumi (0,2 milj. eiro jeb 0,05%)
  Nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību
 6. Pasažieru pārvadājumi (84,3 milj. eiro jeb 22,62%)
  Nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot sabiedriskā transporta pieejamības paaugstināšanu, izveidojot efektīvu un sabalansētu sabiedriskā transporta sistēmu
 7. Sakari (2,2 milj. eiro jeb 0,60%)
  1. Nodrošināt kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā, sekmējot investīcijām labvēlīgas regulējamās vides veidošanu un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu
  2. Nodrošināt kvalitatīvu un ērtu pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā

Plānotie izdevumi 2017. gadā valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā - 2 420,8 miljoni eiro un valsts pamatbudžetā 612,3 miljoni eiro

 1. Nozaru vadība un politikas plānošana (7,1 milj. eiro jeb 0,2%)
  Izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sistēmai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības, nodrošināt nozares centralizēto funkciju izpildi
 2. Valsts sociālā apdrošināšana (2 403,5 milj. eiro jeb 84,1%)
  1. nodrošināt personai ienākumu atvietojumu, aizejot pensijā, zaudējot darbu, iegūstot invaliditāti, zaudējot apgādnieku, saslimstot, dodoties pirmsdzemdību un pēcdzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā, ciešot nelaimes gadījumā darbā vai iegūstot arodslimību
  2. nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas funkcionēšanu un stabilitāti ilgtermiņā
 3. Izdienas pensijas (48,8 milj. eiro jeb 1,7%)
  Sniegt finansiālu atbalstu personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas
 4. Valsts sociālie pabalsti (257,8 milj. eiro jeb 9,0%)
  Sniegt materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām
 5. Sociālie pakalpojumi (68,5 milj. eiro jeb 2,4%)
  1. nodrošināt indivīda vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu, lai maksimāli sekmētu viņa pašaprūpes iespējas un neatkarīgas dzīves iespējas;
  2. nodrošināt indivīda, kuram ir ierobežotas pašaprūpes iespējas un/vai nepieciešams neatliekams psihosociāls atbalsts krīzes situācijā, ģimenes locekļu iespēju integrēties darba tirgū, savienojot ģimenes un darba dzīvi;
  3. nodrošināt cienīgus dzīves apstākļus un augstas kvalitātes pakalpojumus aprūpes institūcijās tām personām, kuras saņem pakalpojumus institūcijās
 6. Darba aizsardzība un darba tiesiskās attiecības (5,4 milj. eiro jeb 0,2%)
  Politikas mērķis: kvalitatīvu darba vietu veidošana un sekojoši droša un veselībai nekaitīga darba vide, kas veicinātu nodarbināto darba mūža pagarināšanos, valsts un uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos un visas sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanos
 7. Darba tirgus attīstība (61,2 milj. eiro jeb 2,1%)
  Sekmēt iekļaujoša darba tirgus veidošanos, pilnvērtīgi izmantojot Latvijas iedzīvotāju cilvēkresursu potenciālu, tajā skaitā mazinot bezdarba sociālās sekas, atbalstot bez darba palikušo cilvēku atgriešanos darba tirgū un sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu pārstāvju pēc iespējas ilgu noturēšanos darba tirgū, kā arī uzlabojot darba vietu kvalitāti
 8. Invaliditātes noteikšanas sistēma (1,8milj. eiro jeb 0,1%)
  Atbilstoši ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktajam mērķim veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, veicināt personas cieņas ievērošanu, kā arī veikt pasākumus invaliditātes izraisīto seku mazināšanai
 9. Bērnu tiesību aizsardzība (2,3 milj. eiro jeb 0,1%)
  Veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, palielinot materiālo atbalstu, uzlabojot preču, pakalpojumu un vides pieejamību ģimenēm, dažādojot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas, mazinot ģimeni destabilizējošos faktorus, aizsargājot bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesības augt ģimenē

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 223,3 miljoni eiro

 1. Tiesu sistēmas attīstība (105,6 milj. eiro jeb 47,3%)
  Tiesu sistēmas attīstība efektīva un uzticama tiesas procesa īstenošanai
 2. Kriminālsodu izpilde (74,1 milj. eiro jeb 33,2%)
  Mazināt visus noziedzīgas uzvedības riskus brīvības atņemšanas soda un sabiedrībā izciešamā soda izpildes laikā un pēc tā izciešanas, lai nodrošinātu cilvēka drošumspējas veicināšanu un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, t.sk. darba tirgū
 3. Komerctiesību politika (6,6 milj. eiro jeb 2,9%)
  Komercdarbībai labvēlīga˗stabila un efektīva tiesiskā vide 
 4. Nekustamā īpašuma tiesību politika (14,1 milj. eiro jeb 6,3%)
  Nekustamo īpašumu īpašnieku, valdītāju un lietotāju tiesību un interešu droša, efektīva un uzticama aizsardzība
 5. Konstitucionālo tiesību politika (2,6 milj. eiro jeb 1,2%)
  Nodrošināt valsts varas institūciju stabilitāti un tiesiskuma un cilvēka pamattiesību ievērošanu
 6. Nozaru vadība un politikas plānošana (7,2 milj. eiro jeb 3,2%)
  Mazināt normatīvismu un uzlabot normatīvo aktu projektu kvalitāti un pieejamību
 7. Satversmes aizsardzība (13,1 milj. eiro jeb 5,9%)
  Izlūkošana, pretizlūkošana un valsts noslēpuma aizsardzība

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 66,7 miljoni eiro

 1. Nozaru vadība un politikas plānošana (9,0 milj. eiro jeb 13,6%)
  Nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, sekmēt reģionu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, mazinot klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes un veicinot oglekļa mazietilpīgu attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, ieviest labas pārvaldības principus valsts un pašvaldību darbā, nodrošināt publisko pakalpojumu visaptverošu pieejamību, t.sk. elektroniski, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā
 2. Vides politikas īstenošana (19,5 milj. eiro jeb 29,1%)
  Nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot vides risku un piesārņojuma mazināšanu un to pārvaldību, kā arī novēršot vai samazinot nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, sekmējot oglekļa mazietilpīgu un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību, veicinot tiesiskumu un nodrošinot sabiedrībai nozīmīgu interešu līdzsvarošanu vides aizsardzības jomā
 3. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana, Latvijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un vides izpratnes un atbildības motivācijas veidošana sabiedrībā (13,3 milj. eiro jeb 20,0%)
  Nodrošināt ekosistēmu kvalitāti, dabas aizsardzības un sociāli-ekonomisko interešu līdzsvarotību, veicināt vides izzināšanas, izpratnes un atbildības motivācijas rašanos videi tolerantas sabiedrības un Latvijas kā “zaļas” valsts tēla veidošanai
 4. Reģionu attīstības, teritoriālās sadarbības, publisko pakalpojumu un IKT politikas īstenošana (24,9 milj. eiro jeb 37,3%)
  Radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzīves vietas, sekmējot uzņēmējdarbību reģionos, attīstot kvalitatīvu infrastruktūru un publiskos pakalpojumus

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 155,1 miljoni eiro

 1. Nozaru vadība un politikas plānošana (3,3 milj. eiro jeb 2,1%)
  Ilgtspējīga kultūras politikas nodrošināšana
 2. Kultūras telpas attīstība (53,2 milj. eiro jeb 34,3%)
  Nodrošināt profesionālās mākslas produktu un pakalpojumu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, dažādām tās mērķgrupām, kā arī sekmēt profesionālās mākslas izcilību
 3. Kultūras saglabāšana un uzturēšana (46,2 milj. eiro jeb 29,8%)
  Nodrošināt kultūras saglabāšanu un uzturēšanu
 4. Sabiedrības integrācijas un mediju politikas pasākumu īstenošana (2,9 milj. eiro jeb 1,9%)
  Stiprināt nacionālo identitāti, veicināt sabiedrības saliedētību, attīstīt pilsonisko sabiedrību un īstenot mediju politiku
 5. Kultūrizglītība (49,5 milj. eiro jeb 31,9%)
  Nodrošināt uz panākumiem vērstu profesionālo kultūrizglītību

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 5,9 miljoni eiro

 • Revīziju veikšana (5,9 milj. eiro jeb 100%)
  Valsts kontrole ir sabiedrības atzīts tās interešu pārstāvis un, stiprinot labu publiskā sektora pārvaldību, veicina sabiedrības labklājību un iedzīvotāju uzticību valsts pārvaldei

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 1,5 miljoni euro

 • PKC darbības nodrošināšana (1,5 milj. eiro jeb 100%)
  1. Sekmēt valsts ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, nodrošinot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna izstrādi, īstenošanas uzraudzību un koordināciju, kā arī citu nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzību un koordināciju
  2. Veicināt publiskai personai piederošu kapitāla daļu un publiskas personas kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, publiskas personas kapitālsabiedrību racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, publiskas personas līdzdalības nosacījumu ievērošanu, nodrošinot koordinācijas institūcijas darbību

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 5,5 miljoni eiro

 

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 786,2 miljoni eiro

 1. Veselības aprūpe (636,8 milj. eiro jeb 81,0%)
  Uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā
 2. Sabiedrības veselība (4,2 milj. eiro jeb 0,5%)
  Veicināt veselīgu dzīvesveidu, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā
 3. Farmācija (141,5 milj. eiro jeb 18,0%)
  Uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību iedzīvotājiem
 4. Nozaru vadība un politikas plānošana (3,7 milj. eiro jeb 0,5%)
  Uzlabot plānošanu un koordinēšanu veselības aprūpes sistēmā, tādā veidā sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darba mūžam 

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 1,5 miljoni eiro

 • Tiesas spriešana (1,5 milj. eiro jeb 100%)
  Nodrošināt Satversmes tiesas darbību

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 25,3 miljoni eiro

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 0,1 miljoni eiro

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 24,5 miljoni eiro

 • Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības regulācija un uzraudzība (24,5 milj. eiro jeb 100%)
  Nodrošināt vārda un uzskatu paušanas brīvību, sociāli nozīmīgu informācijas vispārēju pieejamību un netraucētu brīvas, demokrātiskas diskusijas uzturēšanu un attīstību, radot katram Latvijas iedzīvotājam iespēju patstāvīgi veidot viedokli par valstī notiekošajiem procesiem un tādējādi sekmējot viņa kā demokrātiskas sabiedrības locekļa līdzdalību ar šiem procesiem saistītu lēmumu izstrādāšanā.

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 353,3 miljoni eiro

 1. Izglītības funkciju īstenošana (351,8 milj. eiro jeb 99,6%)
  Nodrošināt efektīvu valsts budžeta resursu pārvaldību pašvaldībās izglītības jomā
 2. Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšana un veicināšana (0,9 milj. eiro jeb 0,2%)
  Nodrošināt Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti un repertuāra (koprepertuāra) apguvi
 3. Pašvaldību attīstību veicinoši pasākumi (11,4 milj. eiro jeb 3,1%)
  Nodrošināt pašvaldību infrastruktūras attīstību un pašvaldībām nozīmīgu pasākumu īstenošanu

Plānotie izdevumi 2017. gadā - 36,5 miljoni eiro