ES fondi logo

Latvijā Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālo fonda Plus, izņemot Eiropas Sociālā fonda Plus programmu materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.—2027. gada plānošanas periodā, Kohēzijas fonda, Taisnīgas pārkārtošanās fonda, kā arī EEZ un Norvēģijas grantu vadošā iestāde ir Finanšu ministrija. Vadošā iestāde atbild par efektīvu, caurredzamu un drošas finanšu vadības principiem atbilstošu ES fondu un EEZ un Norvēģijas grantu ieviešanu. Tāpat Finanšu ministrija pilda arī Atveseļošanas fonda plāna koordinatora funkcijas.

Fondu finansējuma galvenais mērķis ir uzlabot Eiropas reģionu un pilsētu konkurētspēju, veicinot izaugsmi un radot darbavietas.

Vairāk par ES fondu finansējumu Latvijā un ES fondu atbalstītajiem projektiem var uzzināt Finanšu ministrijas administrētajā mājaslapā www.esfondi.lv.