Standarts un tā grozījumi

Piemērojams no

Teksts

  Grozījumi SFPS ietvertajās atsaucēs uz konceptuālajām pamatnostādnēm; Grozījumi SFPS standartos 01.01.2020 Teksts

1. SFPS

“Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja lietošana” (pārskatīts)

01.01.2010

Teksts

 

Grozījumi 1. SFPS: "Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizējā pieņemšana – valsts aizdevumi"

01.01.2013

Teksts

 

Grozījumi 1. SFPS: "Smaga hiperinflācija un obligāto termiņu atcelšana attiecībā uz pirmreizējiem piemērotājiem"

01.01.2013

Teksts

 

Grozījums 1. SPFS: "Pirmreizējiem piemērotājiem paredzētais ierobežotais atbrīvojums no pienākuma sniegt salīdzināmo informāciju saskaņā ar 7. SFPS"

01.07.2010

Teksts

 

Grozījumi 1. SFPS: "Papildu atbrīvojumi pirmreizējiem piemērotājiem"

01.01.2010

Teksts

2. SFPS

“Akciju maksājumi”

01.01.2009

Teksts

 

Grozījumi 2. SFPS : "Maksājuma darījumi koncerna ietvaros, par akcijām norēķinoties naudā"

01.01.2010

Teksts

 

Grozījumi 2. SFPS : "Ar kapitāla daļu pamatots maksājums"

01.01.2009

Teksts

  Grozījumi 2. SFPS “Akciju maksājumi” 01.01.2018. Teksts

3. SFPS

“Uzņēmējdarbības apvienošana” (pārskatīts)

01.07.2009

Teksts

4. SFPS

“Apdrošināšanas līgumi”

01.01.2009

Teksts

 

Grozījumi 4. SFPS un 7. SFPS

01.01.2009

Teksts

  Grozījumi 4. SFPS “9. SFPS “Finanšu instrumenti” piemērošana kopā ar 4. SFPS “Apdrošināšanas līgumi”” 01.01.2019. Teksts

5. SFPS

“Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības”

01.01.2009

Teksts

6. SFPS

“Minerālresursu izpēte un novērtēšana”

01.01.2009

Teksts

7. SFPS

“Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana”

01.01.2009

Teksts

 

Grozījumi 32. SGS un 7. SFPS: "Finanšu instrumenti: informācijas sniegšana – Finanšu aktīvu un finanšu saistību ieskaitīšana"

01.07.2011

Teksts

 

Grozījumi 7. SFPSF: "Informācijas atklāšana – finanšu aktīvu pārvedumi"

01.07.2011

Teksts

 

Grozījumi 4. SFPS un 7. SFPS

01.01.2009

Teksts

 

Grozījumi 39. SGS un 7. SFPS: "Finanšu aktīvu pārklasifikācija – piemērošanas diena un pāreja"

01.07.2008

Teksts

  Grozījumi 7. SGS “Naudas plūsmu pārskats” - “Informācijas atklāšanas iniciatīva” 01.01.2017 Teksts

8. SFPS

“Darbības segmenti”

01.01.2009

Teksts

9. SFPS

“Finanšu instrumenti”

01.01.2018

Teksts

  Grozījumi 9. SFPS “Finanšu instrumenti” 01.01.2019 Teksts

10. SFPS

“Konsolidētie finanšu pārskati”

01.01.2014

Teksts

 

Grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 28. SGS: "Ieguldījumu sabiedrības – izņēmuma attiecībā uz konsolidāciju piemērošana"

01.01.2016

Teksts

 

Grozījumi 10. SFPS, 11. SFPS un 12. SFPS: „Pārejas norādes”

01.01.2014

Teksts

 

Grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS: "Ieguldījumu sabiedrības"

01.01.2014

Teksts

11. SFPS

“Kopīgas struktūras”

01.01.2014

Teksts

 

Grozījumi 11. SFPS: “Līdzdalības iegādes uzskaite kopīgās darbībās”

01.01.2016

Teksts

 

Grozījumi 10. SFPS, 11. SFPS un 12. SFPS: „Pārejas norādes”

01.01.2014

Teksts

12. SFPS

“Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzņēmumos”

01.01.2014

Teksts

 

Grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 28. SGS: "Ieguldījumu sabiedrības – izņēmuma attiecībā uz konsolidāciju piemērošana"

01.01.2016

Teksts

 

Grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS: "Ieguldījumu sabiedrības"

01.01.2014

Teksts

 

Grozījumi 10. SFPS, 11. SFPS un 12. SFPS: „Pārejas norādes”

01.01.2014

Teksts

  Grozījumi 12. SGS “Ienākuma nodokļi” - “Atliktā nodokļa aktīvu atzīšana par nerealizētajiem zaudējumiem” 01.01.2017. Teksts

13. SFPS

“Patiesās vērtības noteikšana”

01.01.2013

Teksts

15. SFPS

“Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem”

01.01.2018

Teksts

  Grozījumi 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” 01.01.2018. Teksts
16. SFPS  “Noma” 01.01.2018. Teksts