Likums “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību” nosaka kārtību, kādā tiek veikta pašvaldību finanšu stabilizācija, lai nodrošinātu likumā noteikto pašvaldību pastāvīgo funkciju izpildi gadījumos, kad pašvaldības nonākušas ārkārtējās finansiālās grūtībās.  Pašvaldībām ir veicama finanšu stabilizācija:  

  • ja parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā saimnieciskajā gadā kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš, pārsniedz 20 procentus no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta kopapjoma (pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).  
  • pašvaldība nespēj vai sakarā ar pierādāmiem apstākļiem nespēs nokārtot savas parāda saistības; 
  • pašvaldības parādi pārsniedz tās īpašumā esošos aktīvus pēc šo aktīvu tirgus vērtības. 

Par pašvaldības parāda saistībām atzīstami izdevumi kredītu un kredītu procentu nomaksai un izdevumi sakarā ar pašvaldības sniegtajiem galvojumiem, kā arī nokavētie maksājumi, soda naudas un citi ar šiem maksājumiem saistītie izdevumi. 

Stabilizācijas pieteikuma izskatīšanai un pašvaldības domes apstiprinātā finanšu stabilizācijas projekta saskaņošanai finanšu ministrs izveido pastāvīgu komisiju, kurā tiek iekļauti Finanšu ministrijas, Ministru kabineta noteiktas institūcijas, kura pārrauga pašvaldību darbu, un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas atbilstoši finanšu ministra rīkojumam Nr.616, 2010.gada 29.oktobrī Ādažu novada pašvaldībā tika uzsākts finanšu stabilizācijas process. Saskaņā ar finanšu ministres 2016.gada 31.maija rīkojumu Nr.248 sākot ar 2016.gada 1.jūniju finanšu stabilizācijas process Ādažu novada pašvaldībā tika izbeigts. 

Šobrīd neviens finanšu stabilizācijas process nav uzsākts! 

Kontaktinformācija pašvaldību finanšu stabilizācijas jautājumos: Kristīne Kapteine - Miezere, tel.: +371 29213769

Komisijas elektroniskā pasta adrese: FMpadomes@fm.gov.lv