Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma VIII nodaļu Latvijā ir atļauts organizēt šādas izlozes – naudas un mantas izlozes, skaitļu izlozes, momentloterijas, valsts mēroga izlozes, vietēja mēroga izlozes un vietēja mēroga vienreizējas izlozes.

Latvijā izlozes var organizēt tikai pēc attiecīgo izložu licenču saņemšanas un tiesības organizēt izlozes, saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 63.pantu un 75.pantu, ir šādām juridiskām personām:

  • valsts mēroga izlozes un interaktīvās izlozes organizē kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij un kuras akcijas nav atsavināmas un privatizējamas, – valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”;
  • vietēja mēroga izlozes organizē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas kapitālsabiedrības, kuru pamatkapitāls nav mazāks par 14 300 euro;
  • biedrībām, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām ir tiesības rīkot tikai vietēja mēroga vienreizējās izlozes, ja šīs izlozes notiek publisku pasākumu veidā vai sakarā ar sabiedrisku pulcēšanos uz mūzikas priekšnesumu, māksliniecisku vērtību vai sporta demonstrējumiem.

Lai saņemtu attiecīgo izložu licenci, izložu organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniegumu un tam pievienotos dokumentus. Informācija par minēto iesniegumu, pievienotajiem dokumentiem un izložu organizēšanas licences pārreģistrāciju ir pieejama Azartspēļu un izložu likuma IX nodaļā.

Nosacījumi attiecībā uz interaktīvo izložu organizēšanu ir noteikti Azartspēļu un izložu likuma X nodaļā.

Latvijā kontroli un uzraudzību par to, kā izložu organizētāji ievēro Azartspēļu un izložu likumu, citus normatīvos aktus, izlozes noteikumus veic Finanšu ministrijas padotības iestāde – Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

Informācija par azartspēļu un izložu nodokli, valsts nodevām pieejama Nodokļu politikas sadaļā Azartspēļu un izložu nodoklis”.