Šī tīmekļa vietne ir uzskatāma par Latvijas vienoto tīmekļa vietni valsts atbalsta pārredzamības prasības izpildei, kas ietverta Eiropas Savienības (turpmāk – ES) aktos valsts atbalsta kontroles jomā.

Informācija par Latvijas un citu ES dalībvalstu sniegto valsts atbalstu ir pieejama Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) pārziņā esošajā sistēmā atbalsta pārredzamības nodrošināšanai Aid Award System Application.

Datu ievade EK pārziņā esošajā sistēmā atbalsta pārredzamības nodrošināšanai Aid Award System Application tiek īstenota, ievērojot Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 386 “Kārtība, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības” (spēkā ar 2016. gada 1. jūliju) noteikto kārtību.

Dati, kas tiek ievadīti EK pārziņā esošajā sistēmā atbalsta pārredzamības nodrošināšanai Aid Award System Application ir publiski pieejami sabiedrībai un atlasāmi, izmantojot tajā pieejamos rīkus.

Saskaņā ar ES aktiem valsts atbalsta kontroles jomā sniegtā atbalsta publicēšanas prasība ES dalībvalstīm ir jānodrošina sākot ar 2016. gada 1. jūliju, izmantojot jauno EK pārziņā esošo sistēmu atbalsta pārredzamības nodrošināšanai Aid Award System Application.

 

Pārredzamības prasība izriet no vairākiem valsts atbalstu regulējošiem ES aktiem, tai skaitā:

 • Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 9. panta,
 • Komisijas 2014. gada 16. decembra Regulas (ES) Nr. 1388/2014, ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, 9. panta,
 • Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, 9. panta,
 • EK Reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2014.–2020. gadam (2013/C 209/01) 141.punkta,
 • EK Pamatnostādņu par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai 2014.–2020. gadam (2014/C 200/01) 104.-106.punkta,
 • EK Pamatnostādņu par valsts atbalstu lidostām un aviokompānijām (2014/C 99/03) 161.-163.punkta,
 • EK Pamatnostādņu par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai (2014/C 249/01) 96.punkta,
 • EK Nostādņu par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai (2014/C 198/01) 119.punkta,
 • EK Pamatnostādņu par valsts atbalstu, lai veicinātu riska finansējuma ieguldījumus (2014/C 19/04) 166.punkta,
 • ES pamatnostādņu valsts atbalsta noteikumu piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu ātru izvēršanu (2013/C 25/01) 78.punkta j) apakšpunkta,
 • EK Paziņojuma par valsts atbalstu filmām un citiem audiovizuālajiem darbiem (2013/C 332/01) 52.punkta 7.apakšpunkta,
 • Eiropas Savienības Pamatnostādņu par valsts atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos 2014.–2020.gadam (2014/C 204/01) 128.-132.punkta,
 • EK Pamatnostādņu valsts atbalsta vērtēšanai zvejniecības un akvakultūras nozarē (2015/C 217/01) 69.-71.punkta
 • Līguma par Eiropas Savienības darbību 93. un 107. panta,
 • Komisijas paziņojuma, ar ko groza Komisijas paziņojumus par ES pamatnostādnēm valsts atbalsta noteikumu piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu ātru izvēršanu, Reģionālā atbalsta pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam, valsts atbalstu filmām un citiem audiovizuālajiem darbiem, Pamatnostādnēm par valsts atbalstu, lai veicinātu riska finansējuma ieguldījumus, un Pamatnostādnēm par valsts atbalstu lidostām un aviokompānijām (2014/C 198/02) II.2. iedaļas a) punkta.

 

Informācija atbalsta sniedzējiem

2018. gada 30. novembrī Latvijas Republikas ministrijas un pašvaldības apmācību semināra ietvaros tika informētas par pārredzamības prasības izpildi.