Apstiprināts ar Ministru kabineta 16.11.2005. rīkojumu Nr.736 "Par Rīcības plānu Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanai 2006.-2009.gadā". Rīcības plānā ir noteikti šādi rīcības virzieni:

  • PPP procesā iesaistīto institūciju un organizāciju koordinēta darbība;
  • PPP sasaiste ar publisko investīciju plāniem un programmām;
  • PPP procesu veicinošu instrumentu izveide;
  • tiesiskā ietvara pilnveidošana;
  • PPP izpratnes un zināšanu pilnveidošana.

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 23.03.2005. rīkojumu Nr.188 "Par Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādnēm".

Apstiprināta ar Ministru kabineta 16.04.2002. sēdes sēdes protokola Nr.16 34.§ "Koncesiju veicināšanas (privātā kapitāla piesaiste valsts funkciju veikšanai) koncepcija". Iezīmē PPP iespējas Latvijā un PPP veicināšanai paredz izveidot PPP dodaļas Ekonomikas ministrijā un tās pārziņā esošajā Latvijas Attīstības aģentūrā.