Satiksmes ministrijas darbības jomas:

 • Nozaru vadība un politikas plānošana
 • Autoceļi
 • Dzelzceļš
 • Aviācija
 • Tranzītpārvadājumi
 • Pasažieru pārvadājumi
 • Sakari

Satiksmes ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

 1. īstenot valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanu brīvai konkurencei, nodrošinot valsts autoceļu uzturēšanai piešķirto resursu izmantošanas efektivitāti, vienlaicīgi uzlabojot pakalpojumu kvalitāti; 
 2. turpināt digitālo risinājumu ieviešanu transporta jomā – transporta nozares informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta izveide, elektroniskā kravu starptautiskā autopārvadājumu līguma (eCMR pavadzīmes) un elektroniskās informācijas par kravu pārvadājumiem (EFTI) regulējuma piemērošana, autoceļu nodevas samaksas, atļautā ātruma, tehniskās apskates un obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas kontrole ar tehniskajiem līdzekļiem;
 3. nodrošināt starptautiskā regulējuma efektīvu ieviešanu un veicināt tā ievērošanu uz Latvijas karoga kuģiem un Latvijas jurisdikcijā esošajos ūdeņos;
 4. sagatavot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 8. projektu uzsaukuma pieteikumu, turpināt Rail Baltica dzelzceļa līnijas savienojuma ar starptautisko lidostu “Rīga” būvniecību, virzīt  Rail Baltica likumprojektu;
 5. izstrādāt Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu 2022. – 2026. gadam;
 6. sagatavot Aizsargjoslu likuma grozījumu projektu un iesniegt to izskatīšanai MK;
 7. turpināt platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidi sadarbībā ar VAS “Elektroniskie sakari” un interneta protokola 6. versijas ieviešanu sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”;
 8. izstrādāt un saskaņot ar EK valsts atbalsta programmas platjoslas “vidējās” un/vai “pēdējās jūdzes”, kā arī  Via  Baltica 5G koridoram plānošanas perioda 2021. – 2027. gada ietvaros pieejamo ES fondu līdzekļu ietvaros nodrošināt jaunu divpusēju gaisa satiksmes nolīgumu slēgšanu radot priekšnosacījumus AS “Air Baltic Corporation” lidojumu maršrutu tīkla attīstībai;
 9. uzraudzīt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, tai skaitā valsts atbalsta jautājumus.

Satiksmes ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

Satiksmes ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

158

163

147

147

137

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

137

137

137

137

137

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

26

10

10

-

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Otrā līmeņa tīmekļvietņu domēna vārda gov.lv zonas uzturēšana

57 832

57 832

57 832

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.

Nodrošināt gov.lv domēna zonas, ko izmanto Valsts resursi (gov.lv e-pasta serveri, interneta vietnes, e-pakalpojumi), drošu un nepārtrauktu darbību. DNSSEC izmantošanas ieviešana gan gov.lv domēnam, gan pārējām tiešās pārvaldes iestādēm

57 832

57 832

57 832

Nodrošināta domēna vārda gov.lv zonas darbība un pieejamība valsts pārvaldes iestādēm

Veikta domēna vārda gov.lv zonas uzturēšanai nepieciešamo tehnisko resursu atjaunināšana un uzlabota drošība, ieviešot DNSSEC  gov.lv domeniem (%)

100

100

100

04.03.00 Datu apmaiņas platformu un informācijas sistēmu uzturēšana

2.

TESTA-ng tīkla pieslēguma pakalpojuma darbības nodrošināšana

25 284

25 284

25 284

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.

Nodrošināt drošu datu apmaiņu starp ES dalībvalstu publiskās pārvaldes institūcijām un ES institūcijām

25 284

25 284

25 284

Nodrošināts Latvijas pieslēgums TESTA-ng tīklam 

Droša informācijas apmaiņa TESTA-ng tīklā (%)

100

100

100

04.03.00 Datu apmaiņas platformu un informācijas sistēmu uzturēšana

3.

Valsts reģionālo autoceļu pārbūve un atjaunošana

57 700 000

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.

 

Paaugstināt satiksmes drošību, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu stāvokli

57 700 000

-

-

Nodrošināta valsts reģionālo autoceļu pārbūve un atjaunošana

Uzlabots valsts reģionālo autoceļu stāvoklis (km)

200

-

-

23.06.00  Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana

4.

Velosipēdu ceļu izbūve

150 000

500 000

500 000

 

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.

Nodrošināt velosatiksmes infrastruktūras attīstību, uzlabojot gājēju un velosipēdistu ceļu infrastruktūru Latvijā

150 000

500 000

500 000

SEG emisiju apjoma samazināšanās, izmantojot videi draudzīgu pārvietošanās veidu

Sagatavoti gājēju – velosipēdu ceļu būvprojekti (km)

25

-

-

Izbūvēti gājēju – velosipēdistu ceļi (km)

-

2

2

23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana

5.

Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai

7 000 000

3 000 000

3 000 000

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.

Nodrošināt  valsts finansējuma piešķiršanu dzelzceļa sabiedrisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanā izmantojamās infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas izmaksu segšanai, lai nodrošinātu  Dzelzceļa likuma 9. panta ceturtās daļas prasības

7 000 000

3 000 000

3 000 000

Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi pa dzelzceļu

Segtas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja dzelzceļa sabiedrisko pakalpojumu segmenta  infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas (%)

76

52

52

31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai

6.

Vienotas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas uzturēšana

81 607

87 506

87 506

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.

Nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un kontroli uz visiem reģionālās nozīmes maršrutiem, izveidojot vienotu sabiedriskā transporta biļešu sistēmu

81 607

87 506

87 506

Nodrošināta sabiedriska transporta pakalpojumu biļešu izplatīšana attālināti

Izplatīto biļešu attālināti (ar interneta starpniecību) reģionālās nozīmes pārvadājumos īpatsvars no kopējām biļetēm (%)

5

20

25

Paplašināti biļešu tirdzniecības kanāli

Biļešu iegāde uz reģionālās nozīmes reisiem ārpus transportlīdzekļiem no kopējā reisu skaita (%)

54

100

100

31.05.00 Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai

7.

Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem

8 685 277

3 183 496

3 183 496

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.

Nodrošināt zaudējumu segšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes maršrutos un pilsētu nozīmes maršrutos normatīvajos aktos un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos noteiktā kārtībā

8 685 277

3 183 496

3 183 496

Zaudējumu kompensācijām paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietojums likumīgi un lietderīgi

Zaudējumu kompensācijām paredzēto līdzekļu izmantošanas likumības, lietderības un pareizības veiktas pārbaudes (skaits)

21

18

8

Braukšanas biļešu kontrole transportlīdzekļos, kas tiek izmantoti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai (skaits)

1 400

1 400

1 400

Apstrādāti finanšu pārskati (skaits)

1 150

1 150

1 150

Sniegti sabiedriskā transporta pakalpojumi personām, kurām ir tiesības saņemt valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus

Kompensēti zaudējumi pārvadātājiem par valsts noteiktiem braukšanas maksas atvieglojumiem (%)

100

100

100

31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem

Kopā

73 700 000

6 854 118

6 854 118

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Satiksmes ministrija 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

izveidota jauna apakšprogramma 04.03.00 “Datu apmaiņas platformu un informācijas sistēmu uzturēšana” un likvidēta apakšprogramma 04.02.00 “Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra uzturēšana”, pamatojoties uz MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr. 57 52. § 36. punktu un grozījumiem MK 2018. gada 6. februāra instrukcijā Nr.1 “Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība”, kas paredz, ka no 2022. gada 1. janvāra par valsts informācijas sistēmu izvietošanu Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra sniegtajiem pakalpojumiem centra lietotājs maksā atbilstoši pakalpojuma līgumam, kas noslēgts ar centra nodrošinātāju.