Satiksmes ministrijas darbības jomas:

 • Nozaru vadība un politikas plānošana
 • Autoceļi
 • Dzelzceļš
 • Aviācija
 • Tranzītpārvadājumi
 • Pasažieru pārvadājumi
 • Sakari

Satiksmes ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

 1. īstenot valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanu brīvai konkurencei, nodrošinot valsts autoceļu uzturēšanai piešķirto resursu izmantošanas efektivitāti, vienlaicīgi uzlabojot pakalpojumu kvalitāti; 
 2. turpināt digitālo risinājumu ieviešanu transporta jomā – transporta nozares informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta izveide, elektroniskā kravu starptautiskā autopārvadājumu līguma (eCMR pavadzīmes) un elektroniskās informācijas par kravu pārvadājumiem (EFTI) regulējuma piemērošana, autoceļu nodevas samaksas, atļautā ātruma, tehniskās apskates un obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas kontrole ar tehniskajiem līdzekļiem;
 3. nodrošināt starptautiskā regulējuma efektīvu ieviešanu un veicināt tā ievērošanu uz Latvijas karoga kuģiem un Latvijas jurisdikcijā esošajos ūdeņos;
 4. sagatavot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 8. projektu uzsaukuma pieteikumu, turpināt Rail Baltica dzelzceļa līnijas savienojuma ar starptautisko lidostu “Rīga” būvniecību, virzīt  Rail Baltica likumprojektu;
 5. izstrādāt Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu 2022. – 2026. gadam;
 6. sagatavot Aizsargjoslu likuma grozījumu projektu un iesniegt to izskatīšanai MK;
 7. turpināt platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidi sadarbībā ar VAS “Elektroniskie sakari” un interneta protokola 6. versijas ieviešanu sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”;
 8. izstrādāt un saskaņot ar EK valsts atbalsta programmas platjoslas “vidējās” un/vai “pēdējās jūdzes”, kā arī  Via  Baltica 5G koridoram plānošanas perioda 2021. – 2027. gada ietvaros pieejamo ES fondu līdzekļu ietvaros nodrošināt jaunu divpusēju gaisa satiksmes nolīgumu slēgšanu radot priekšnosacījumus AS “Air Baltic Corporation” lidojumu maršrutu tīkla attīstībai;
 9. uzraudzīt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, tai skaitā valsts atbalsta jautājumus.

Satiksmes ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

Satiksmes ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

158

163

147

147

137

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

137

137

137

137

137

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

26

10

10

-