Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadij2021. gada   2021. gada 19. un 20. augustā likikumprojekti iesniegti izskatīšanai Ministru kabineta sēdē: Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums (VSS-153); Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (VSS-154); Grozījumi Kredītiestāžu likumā (VSS-155); Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (VSS-156); Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā (VSS-157); Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā (VSS-158); Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā (VSS-159). 

 

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - 2019.gada 27.novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2019/2034 par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2002/87/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES un 2014/65/ES pārņemšana, kā arī 2019.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2019/2177 ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II), Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai 1.panta pārņemšana.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti Uzziņa Likumprojekts Anotācija Likumprojekts(FITL) Anotācija (FITL) Likumprojekts (KIL) Anotācija (KIL) Likumprojekts (IPSL) Anotācija (IPSL) Likumprojekts (AIFL)  Anotācija (AIFL) Likumprojekts (FKL) Anotācija (FKL) Likumprojekts (DANL) Anotācija (DANL)
Atbildīgā amatpersona Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.