Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija Izstrādes stadijā.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - 2019.gada 27.novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2019/2034 par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2002/87/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES un 2014/65/ES pārņemšana, kā arī 2019.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2019/2177 ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II), Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai 1.panta pārņemšana.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē - 28.01.2021 (14.12.2020. termiņa pagarinājums).

2. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 15.03.2021. (14.12.2020. termiņa pagarinājums).

Dokumenti Uzziņa
Atbildīgā amatpersona Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.