Programmas mērķis:

nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas kārtības un tiesisko attiecību noteikšana sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;
  2. regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības uzraudzība;
  3. kvalitātes kontrole elektronisko sakaru, pasta un enerģētikas nozarēs;
  4. regulējamo nozaru tiesiskās vides attīstīšana;
  5. pārstāvniecība starptautisko organizāciju darbā.

Programmas izpildītājs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta sabiedrisko pakalpojumu regulēšana visā valsts teritorijā enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs, nodrošinot sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus regulējamās nozarēs par ekonomiski pamatotām cenām

Regulējamie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji regulējamās nozarēs (skaits)

618

646

604

604

604

Veikta regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju apsekošana, lai uzraudzītu sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem un vispārējās atļaujas noteikumiem, noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem

Apsekoto regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpatsvars regulējamās nozarēs (%)

23,9

24,5

26,2

26,2

26,2

Veikti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju regulējamo pakalpojumu kvalitātes mērījumi, lai aizstāvētu lietotāju intereses, veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību un nodrošinātu pastāvīgu un nepārtrauktu sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu

Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuriem veikti kvalitātes mērījumi elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs, īpatsvars (%)

8,4

7,7

8,3

8,3

8,3

Pārstāvniecība starptautisko organizāciju darbā, lai veicinātu Eiropas regulēšanas ietvara attīstību un īstenošanu regulējamās nozarēs kā Latvijā, tā pārrobežu jautājumos atbilstoši ES direktīvām un jaunajām valstu regulatoru funkcijām, tostarp Eiropas regulatoru asociācijās - Energoregulatoru sadarbības aģentūrā un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādē

Dalība starptautiskajos pasākumos un sanāksmēs (skaits)

209

205

180

180

180

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 365 671

5 548 155

5 599 814

5 548 155

5 548 155

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

 182 484

51 659

­­­-51 659

-51 659

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,4

0,9

­­­  -0,9

-0,9

Atlīdzība, euro

4 183 301

4 212 356

4 264 015

4 212 356

4 212 356

Vidējais amata vietu skaits gadā

121

123

122

122

122

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 843

2 851

2 909

2 874

2 874

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

55 728

4 800

4 800

4 800

4 800

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

31 080

82 739

51 659

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

31 080

31 080      

-

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

31 080

31 080

-

Enerģētikas regulatoru reģionālā asociācijā (ERRA)

3 500

3 500

-

Eiropas Enerģētikas regulatoru padomē (CEER)

10 980

10 980

-

Eiropas Savienības Neatkarīgo Regulatoru Grupā (IRG/ERG)

13 000

13 000

-

Eiropas ūdens regulators (WAREG)

3 600

3 600

-

Citas izmaiņas

-

51 659

51 659

Palielināti izdevumi no atlikumiem uz 2021. gada 1. janvāri Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības nodrošināšanai, tajā skaitā atlīdzības izdevumiem – padomes  atlaišanas pabalstu kompensācijām

-

51 659

51 659