Dokumenta nosaukums

Īss apraksts

Pakalpojumu sniegšanas vispārējās specifikācijas projekts

Konkursa ar pretendentu atlasi 1.kārtas nolikuma projekts

Konkursa ar pretendentu atlasi 2.kārtas nolikuma projekts

Koncesijas līguma projekts

Vadlīnijas nolikuma un līguma sagatavošanai

Izstrādāta 2010.gadā.

Ūdensapgādes un kanalizācijas nodrošināšanas projekts – institucionālās partnerības modeļa koncesijas līgums

Standartdokumentācija ūdensapgādes un kanalizācijas nodrošināšanai, piemērojot publisko un privāto partnerību, ir veidota institucionālās partnerības koncesijas modelim un sastāv no koncesijas līguma projekta, konkursa ar pretendentu atlasi 1. un 2.kārtas nolikuma, pakalpojumu sniegšanas vispārējās specifikācijas, kā arī vadlīnijām nolikuma un līguma sagatavošanai.

Standartdokumentācija ir izmantojama arī ūdensapgādes un kanalizācijas nodrošināšanas koncesijām ar Kohēzijas fonda finansējuma piesaisti.

Standartdokumentācija izstrādāta, balstoties uz FIDIC (Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas) standartizētajiem līgumiem un ūdensapgādes un kanalizācijas nodrošināšanu un publisko un privāto partnerību regulējošajiem tiesību aktiem Latvijā.

Konkursa ar pretendentu atlasi 1.kārtas nolikuma projekts

Konkursa ar pretendentu atlasi 2.kārtas nolikuma projekts

Koncesijas līguma projekts

Vadlīnijas nolikuma un līguma sagatavošanai

Izstrādāta 2010.gadā.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas projekts – koncesijas līgums

Standartdokumentācija sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai, piemērojot publisko un privāto partnerību, ir veidota koncesijas modelim un sastāv no koncesijas līguma projekta, konkursa ar pretendentu atlasi 1. un 2.kārtas nolikuma, kā arī vadlīnijām nolikuma un līguma sagatavošanai.

Standartdokumentācija izstrādāta, balstoties uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu un publisko un privāto partnerību regulējošajiem tiesību aktiem Latvijā.

Atklāta konkursa nolikuma projekts

Partnerības iepirkuma līguma projekts

Metodiskie norādījumi - vadlīnijas

Izstrādāta 2006.gadā, aktualizēta 2008.gadā.

Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības un apsaimniekošanas projekts – partnerības iepirkuma līgums

Standartdokumentāciju privātā partnera atlasei pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības un apsaimniekošanas projektam veido atklāta konkursa nolikums, partnerības iepirkuma līgums un metodiskie norādījumi jeb vadlīnijas partnerības iepirkuma procedūras pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai un apsaimniekošanai.

Standartdokumentācijas izstrādes mērķis ir sekmēt PPP izmantošanas iespējas jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībā vai esošo modernizācijā.

Paskaidrojošā metodoloģija koncesijas līgumiem siltumapgādes pakalpojumiem

Pielikums paskaidrošajai metodoloģijai-koncesijas modelis

Pielikums paskaidrošajai metodoloģijai-koncesijas modeļa lietošanas vadlīnijas

Koncesijas līgums

Koncesijas nolikums

Paskaidrojošā metodoloģija koncesijas nolikumam

Izstrādāta 2006.gadā.

Siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas projekts – pakalpojuma koncesijas līgums

Standartizētā siltumapgādes pakalpojuma koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dokumentācija un paskaidrojošā metodoloģija ir sagatavota, ņemot vērā likumprojekta „Koncesiju likums” normas, atbilstoši likumprojekta izstrādes stadijai uz 2006. gada 20. decembri. Lai interpretētu likumprojektā ietvertās normas, ir ņemti vērā Eiropas Savienības dažādu institūciju izstrādātos dokumentos PPP jomā iekļautie ieteikumi. Tāpat arī izmantoti materiāli par citu valstu piemēram, Lielbritānijas, labāko praksi šādu projektu īstenošanā.