Programmas mērķis:

  • veicot revīzijas, noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem ir tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva, un sniegt rekomendācijas atklāto trūkumu novēršanā.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt finanšu, atbilstības, lietderības un apvienotās revīzijas atbilstoši starptautiskajiem revīziju standartiem, Valsts kontroles darbības stratēģijā noteiktajiem mērķiem un prioritātēm un Valsts kontroles padomes apstiprinātajam darba plānam;
  2. uzraudzīt revīziju rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanu, panākot, ka revidējamās vienības ir veikušas darbības ne mazāk kā 90% ieteikumu ieviešanai, un pēc iespējas novērtējot ieteikumu ieviešanas finanšu ietekmi;
  3. veicināt revīzijās konstatēto tiesību normu pārkāpumu vispusīgu izvērtēšanu:
    • sniegt tiesībaizsardzības iestādēm informāciju par revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem, sekot līdzi konstatēto pārkāpumu izvērtēšanai un nepieciešamības gadījumā vērsties pie augstākas amatpersonas trūkumu novēršanai procesa virzītāja darbībā;
    • izvērtēt revidējamās vienības, vai tās augstākās iestādes pieņemtos lēmumus par personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem.
  4. īstenot starptautiskās sadarbības pasākumus, piedaloties INTOSAI, EUROSAI un Kontaktu komitejas darba grupās un vadības struktūrās (EUROSAI valdē un INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas prakses standartu padomē (FIPP), veicināt Valsts kontroles labās prakses revīziju veikšanā iekļaušanu starptautiskajos revīzijas standartos, kā arī sniegt konsultatīvu atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm;
  5. veicināt starptautisko publiskā sektora revīzijas un labas pārvaldības standartu (ISSAI un INTOSAI GOV) ieviešanu visā publiskajā sektorā, ieviest sertifikācijas sistēmu revidentu (t.sk. privātā sektora), kuri sniedz pakalpojumus publiskā sektora institūcijām, zināšanu un darbības novērtēšanai, un sertificēto publiskā sektora revidentu kvalifikācijas un ētikas prasību uzraudzības sistēmu.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nozīmīgās sabiedrības interešu jomās tiek veiktas lietderības, atbilstības un/vai apvienotās revīzijas. Finanšu revīzijās tiek vērtēta būtisku pārskatam pakārtotu darījumu atbilstība tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem un valstiski (vai starptautiski) atzītai praksei.

Veiktas finanšu revīzijas (skaits)

27

27

27

27

27

Veiktas lietderības, atbilstības un apvienotās revīzijas1 (skaits)

22

22

22

23

24

Atbilstoši veiktajam izvērtējumam par katrā pašvaldībā nepieciešamo darba apjomu tiek veiktas revīzijas pašvaldībās.

Pārbaudītas pašvaldības (skaits)

62

40

40

40

40

Tiek nodrošināta Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas un nepieciešamības gadījumā – visu Saeimas komisiju informēšana par revīziju rezultātiem.

Sniegta informācija LR Saeimai par revīziju rezultātiem, ieteikumu ieviešanas gaitu un konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem, piedaloties Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdēs (sēžu skaits)

46

30

50

50

50

1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam “Veiktas likumības un lietderības revīzijas (skaits)”

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 535 221

5 917 307

6 310 731

6 215 021

6 173 836

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

382 086

393 424

-95 710

-41 185

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,9

6,6

-1,5

-0,7

Atlīdzība, euro

4 462 927

4 675 217

5 032 431

5 022 431

5 022 431

Vidējais amata vietu skaits gadā

171

180

180

180

180

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) euro

2 175

2 164

2 330

2 325

2 325

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 629

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

25 393

418 817

393 424

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

308 975

308 975

Valsts kontroles kapacitātes stiprināšana lietderības un atbilstības pārbaužu tvēruma paplašināšanai publiskā sektora revīzijās

-

308 975

308 975

Ilgtermiņa saistības

1 422

69 132

67 710

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t .sk.:

1 422

1 422

-

INTOSAI

711

711

-

EUROSAI

711

711

-

Twinning Light projekts "Revīzijas kvalitātes kontrole augstākajā revīzijas iestādē"

-

67 710

67 710

Citas izmaiņas

23 971

40 710

16 739

Samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai iepriekšējos gados uzsāktajai jaunajai politikas iniciatīvai “Valsts kontroles un publiskā sektora revīziju kopumā efektivitātes paaugstināšana, nodrošinot starptautisko publiskā sektora revīziju standartu (ISSAI) vienotu piemērošanu publiskā sektora revīzijās un Valsts kontroles informācijas tehnoloģiju darbības stabilitāti un drošību

23 971

-

-23 971

Palielināti izdevumi Valsts kontroliera un Valsts kontroles padomes locekļu atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta otrajā daļā noteiktajam (Ministru kabineta 23.03.2017. prot. Nr.15 2.§ 30.punkts)

-

21 846

21 846

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

18 864

18 864