Darbības mērķis:
nodrošināt pastāvīgu likumības ievērošanas uzraudzību un reaģēšanu uz likuma pārkāpumu likumā noteiktajā kārtībā / Prokuratūras likums

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

32 308 288

36 138 259

38 468 455

38 035 502

38 035 502

871

890

903

9081

908

01.00.00 Prokuratūras iestāžu uzturēšana

31 714 248

35 688 752

38 465 679

38 035 502

38 035 502

871

890

903

908

908

02.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

50 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

-

2 776

2 776

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

201 455

446 731

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

342 585

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Prokuroru uzraudzībā uzsāktie kriminālprocesi (skaits)

38 944

45 000

38 000

38 000

38 000

Doti norādījumi par izmeklēšanas virzienu, izmeklēšanas darbību veikšanu (skaits)

21 688

15 000

22 000

22 000

22 000

Pabeigts pirmstiesas kriminālprocess (skaits)

11 134

12 000

11 000

11 000

11 000

Pavisam uz tiesu nodotas lietas (skaits)

8 592

9 500

8 200

8 200

8 200

Piezīmes.
1Saskaņā ar MK 2018.gada 10.aprīļa sēdes protokola Nr.19 36.§ 21.punktu par 5 amatu vietu pārdali no budžeta programmas 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” uz budžeta programmu 02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”2020. un 2021.gadam.