Darbības mērķis: nodrošināt pastāvīgu likumības ievērošanas uzraudzību un reaģēšanu uz likuma pārkāpumu likumā noteiktajā kārtībā / Prokuratūras likums

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

34 650 459

38 468 455

40 409 568

41 007 210

41 237 470

864

903

9081

908

908

01.00.00 Prokuratūras iestāžu uzturēšana

34 357 697

38 465 679

40 325 638

41 007 210

41 237 470

864

903

908

908

908

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

-

2 776

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

292 762

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

 

-

83 930

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Prokuroru uzraudzībā uzsāktie kriminālprocesi (skaits)

36 756

38 000

36 550

36 000

35 500

Doti norādījumi par izmeklēšanas virzienu, izmeklēšanas darbību veikšanu (skaits)

21 085

22 000

21 964

21 865

21 832

Pabeigts pirmstiesas kriminālprocess (skaits)

11 013

11 000

10 987

10 974

10 961

Pavisam uz tiesu nodotas lietas (skaits)

8 088

8 200

8 180

8 160

8 100

Piezīmes.

1Saskaņā ar MK10.04.2018. sēdes protokola Nr.19 36.§ 21.punktu par 5 amatu vietu pārdali no budžeta programmas 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” uz budžeta programmu 02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” 2020. un 2021. gadam.