Politikas mērķis: efektīva, pieejama, inovatīva, profesionāla un uz rezultātu vērsta valsts pārvalde / Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

 

Plānotā vērtība

(2024)

Iedzīvotāju uztvere par iespēju ietekmēt rīcībpolitiku (skala 0-10)

Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

1,51

(2015)

2,8

Iedzīvotāju informētība, pieredze un apmierinātība ar saņemtajiem valsts pakalpojumiem (skala 0-10)

Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

8

 (2018)

8

Valdības rīcības plāns

35., 40.4, 236., 241., 244.7.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk

10 956 379

6 945 509

7 794 022

6 924 818

6 924 818

127,5

129,5

126

126

126

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

6 455 865

6 540 248

7 636 818

6 768 818

6 768 818

122

126

126

126

126

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014‑2020)

1 694 013

-

-

-

-

2

-

-

-

 

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

211 135

258 150

-

-

-

3,5

3,5

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

24 580

45 955

-

-

-

-

-

-

 

 

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

102 374

63 021

156 000

156 000

156 000

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

2 449

38 135

1 204

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

2 465 963

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Rediģēti, koriģēti, no juridiskā un valodnieciskā viedokļa izskatīti tiesību aktu projekti (skaits)

2 650

2 500

2 500

2 500

2 500

Integrētas komunikācijas kampaņas, kas tiek īstenotas par valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm (skaits)

4

4

3

3

3

Īstenotās iniciatīvas valsts pārvaldes modernizācijas virzienos   (skaits)

-

-

2

2

2

Kvalitātes rādītāji

Pozitīvs sabiedrības novērtējums par publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos (%)1

42,3

48,4

 

42,4

42,4

42,5

Valsts pārvaldē nodarbināto iesaistīšanās indekss (%)2

70,2*

72

73

-

74

Piezīmes.

1Ikgadējā VK veiktā Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījuma dati par sabiedrības apmierinātību ar valsts pārvaldes pēdējo trīs gadu laikā paveikto, vienkāršojot un uzlabojot pakalpojumu sniegšanu (%).

2Iesaistīšanās indekss tiek noteikts pēc (Schaufeli & Bakker (2003)) Utrehtas darba iesaistes skalas (UWES)