Politikas mērķis: veicināt nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas un dzīvnieku barības apriti, drošu veterināro zāļu apriti un augstu dzīvnieku veselības un labturības līmeni / ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji2

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Valsts uzraudzības un kontroles programmas, kurās īsteno pasākumus dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai, lauksaimniecības dzīvnieku un pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai, antimikrobiālās rezistences ierobežošanai un patērētāju nodrošināšanai ar nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku un dzīvnieku barību (skaits)

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

33

33

Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā sertificēti produkti (skaits)

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

860

850

Atbilstoši marķēta apritē esošas ģenētiski modificētā pārtikas un dzīvnieku barības īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)

Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020. – 2026. gadam;

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

97

97

ES neatļauto ģenētiski modificēto organismu īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)

 

Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020. – 2026. gadam;

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

0

0

Novērtēti riska faktori, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu, pārtikas uzņēmumu darbības veicināšanu, kā arī saistībā ar cilvēku uzturu, dzīvnieku veselību un labturību un augu veselību (skaits)

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

13

9

Izveidota digitālā platforma vienas veselības pamatprincipu ieviešanai (e-pakalpojumi) (skaits)

ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

-

4

Valdības rīcības plāns

69.1., 74.1., 80.2., 198.1.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

19 436 339

20 139 839

23 846 191

22 119 033

22 119 033

597

632

632

632

632

20.00.00 Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība

13 503 537

15 046 436

18 752 788

17 025 630

17 025 630

585

632

632

632

632

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

5 932 802

5 093 403

5 093 403

5 093 403

5 093 403

12

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Pārtikas un veterinārā dienesta reģionālās pārvaldes (skaits)

11

11

11

11

11

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta “BIOR” laboratorijas, t.sk. reģionālās (skaits)

1

1

1

1

1

Robežkontroles punkti, kuros Pārtikas un veterinārais dienests veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli (skaits)

15

15

15

15

15

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)

34 176

37 800

40 884

40 884

40 884

Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)

14 613

19 000

19 000

19 000

19 000

Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības valsts uzraudzības un kontroles programmu īstenošanai (skaits)

-

82 750

87 254

87 254

87 254

Realizētas references laboratorijas funkcijas normatīvajos aktos noteiktajās jomās (skaits)

-

41

41

41

41

Kvalitātes rādītāji

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecība Pārtikas un veterinārajam dienestam (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta “BIOR” laboratorijām (skaits)

3

3

3

3

3

Piezīmes.

1 Precizēts Politikas un resursu vadības kartes nosaukums

2 Politikas un resursu vadības kartē politikas rādītāji precizēti atbilstoši ZM darbības stratēģijai 2021. – 2027. gadam.