Politikas mērķis: nodrošināt nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Svaigpiena, kurš paredzēts rūpnieciskai pārstrādei, atbilstība kvalitātes prasībām (% apjoms no kopējā)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

 

92,3

 

95

Dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai, lauksaimniecības dzīvnieku un pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai, antimikrobiālās rezistences ierobežošanai un patērētāju nodrošināšanai ar nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku un dzīvnieku barību realizēti pasākumi valsts uzraudzības un kontroles programmās (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

 

18

 

36

Veicināta ražotāju iesaistīšanās Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā un nodrošināta iespēja patērētājiem iegādāties augstas kvalitātes vietējos pārtikas produktus (shēmas dalībnieku skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

700

800

Apritē esoša ģenētiski modificēta pārtika un dzīvnieku barība ir atbilstoši marķēta (% no pārbaudītā apjoma)

Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020.–2026.gadam

100

97

Novērtēti riska faktori, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu, pārtikas uzņēmumu darbības veicināšanu, kā arī saistībā ar cilvēku uzturu, dzīvnieku veselību un labturību un augu veselību (novērtējumu skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

9

9

Valdības rīcības plāns

69.1.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

17892 482

19730 819

20136 970

19450 591

16817 131

615

641

641

641

641

20.00.00 Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

12610 079

13403 857

13560 008

13166 245

13166 245

598

621

621

621

621

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

5282 403

6326 962

6576 962

6284 346

3650 886

17

20

20

20

20

Citi ieguldījumi

Pārtikas un veterinārā dienesta reģionālās pārvaldes (skaits)

11

11

11

11

11

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta “BIOR” laboratorija(skaits)

1

1

1

1

1

Robežkontroles punkti, kuros Pārtikas un veterinārais dienests veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli (skaits)

15

15

15

15

15

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)

39 711

37 800

37 800

37 800

37 800

Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)

20 869

20 000

19 000

19 000

19 000

Laboratoriskie izmeklējumi un saistīto darbību pārtikas apritē (skaits)

10 262

10 000

10 000

10 000

10 000

Laboratoriskie izmeklējumi un saistīto darbību veterinārmedicīnā (skaits)2

13 364

9 000

74 000

74 000

74 000

Kvalitātes rādītāji

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecība Pārtikas un veterinārajam dienestam (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības “BIOR”laboratorijai (skaits)

3

3

3

3

3

Piezīmes.

1Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā

2Turpmāk no 2020.gada tiks uzrādītas visi 74 000 laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības veterinārmedicīnā, kuras tiek veiktas no valsts budžeta apakšprogrammām: 20.02.00; 70.06.00.