Politikas mērķis: nodrošināt nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2019)

Svaigpiena, kurš paredzēts rūpnieciskai pārstrādei, atbilstība kvalitātes prasībām (% apjoms no kopējā)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

92,3

94,0

Dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai un lauksaimniecības dzīvnieku tirdzniecības veicināšanai realizētās valsts uzraudzības un kontroles programmas (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads.

18

18

Atbilstoši klasificēti cūku liemeņi (% no kopējā klasificējamo liemeņu skaita)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads.

100,0

100,0

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

17 417 688

19 016 331

19 730 819

20 136 970

18 778 106

609

641

641

641

641

20.00.00 Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

11 924 194

12 580 541

13 403 857

13 560 008

12 493 760

594

621

621

621

621

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

5 493 032

6 435 790

6 326 962

6 576 962

6 284 346

15

20

20

20

20

Citi ieguldījumi

1. Pārtikas un veterinārā dienesta reģionālās pārvaldes (skaits)

11

11

11

11

11

2. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta „BIOR” laboratorijas, t.sk. reģionālās (skaits)

1

7

1

1

1

3. Robežkontroles punkti, kuros Pārtikas un veterinārais dienests veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli (skaits)

15

13

15

15

15

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

1.Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)

40 025

37 800

37 800

37 800

37 800

2.Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)

21 586

17 000

20 000

20 000

20 000

3. Laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē (skaits)

8 877

10 000

10 000

10 000

10 000

4. Laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā (skaits)

9 472

9 000

9 000

9 000

9 000

Kvalitātes rādītāji

1. Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecība Pārtikas un veterinārajam dienestam (skaits)

1

1

1

1

1