Politikas mērķis: nodrošināt nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2019)

Svaigpiena, kurš paredzēts rūpnieciskai pārstrādei, atbilstība kvalitātes prasībām (% apjoms no kopējā)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

93,0

 (2015)

94,0

Dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai un lauksaimniecības dzīvnieku tirdzniecības veicināšanai realizētās valsts uzraudzības un kontroles programmas (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads.

18

 (2015)

18

Atbilstoši klasificēti cūku liemeņi (% no kopējā klasificējamo liemeņu skaita)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads.

100,0

(2016)

100,0

Valdības rīcības plāns

 

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

18 589 370

18 163 844

19 016 331

18 785 767

16 253 566

624

641

641

641

641

20.00.00 Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

11 502 376

11 844 851

12 580 541

12 349 977

12 439 449

607

621

621

621

621

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

7 086 994

6 318 993

6 435 790

6 436 790

3 814 117

17

20

20

20

20

Citi ieguldījumi

1. Pārtikas un veterinārā dienesta reģionālās pārvaldes (skaits)

11

11

11

11

11

2. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta „BIOR” laboratorijas, t.sk. reģionālās (skaits)

7

7

7

7

7

3. Kontroles punkti, kuros Pārtikas un veterinārā dienesta veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli (skaits)

13

13

13

13

13

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

1.Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)

36 282

37 800

37 800

37 800

37 800

2.Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)

25 437

17 000

17 000

17 000

17 000

3. Laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē (skaits)

9 953

10 000

10 000

10 000

10 000

4. Laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā (skaits)

9 758

9 000

9 000

10 000

10 000

Kvalitātes rādītāji

1. Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecība Pārtikas un veterinārajam dienestam (skaits)

1

1

1

1

1

2. Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības “BIOR” reģionālajām laboratorijām (skaits)

3

3

3

3

3