Politikas mērķis: nodrošināt nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni / ZM darbības stratēģija 2021.-2027.gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Svaigpiena, kurš paredzēts rūpnieciskai pārstrādei, atbilstība kvalitātes prasībām (% apjoms no kopējā)

ZM darbības stratēģija 2021.‑2027. gadam1

94

95

Dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai, lauksaimniecības dzīvnieku un pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai, antimikrobiālās rezistences ierobežošanai un patērētāju nodrošināšanai ar nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku un dzīvnieku barību realizēti pasākumi valsts uzraudzības un kontroles programmās (skaits)

ZM darbības stratēģija 2021.‑2027. gadam1

18

33

Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā sertificēti produkti (skaits)

ZM darbības stratēģija 2021.‑2027 .gadam 1

817

830

Atbilstoši marķētas ģenētiski modificētas pārtikas un dzīvnieku barības īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)

Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020.-2026. gadam

100

97

ES neatļauto ģenētiski modificēto organismu īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)

Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020.-2026. gadam

0

0

Novērtēti riska faktori, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu, pārtikas uzņēmumu darbības veicināšanu, kā arī saistībā ar cilvēku uzturu, dzīvnieku veselību un labturību un augu veselību (skaits)

ZM darbības stratēģija 2021.‑2027. gadam1

10

9

Valdības rīcības plāns

69.1., 74.1., 80.2., 198.1.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

18 236 733

20 136 970

20 139 839

19 995 997

19 915 239

609

641

632

632

632

20.00.00 Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība

12 996 518

13 560 008

15 046 436

14 902 594

14 821 836

593

621

632

632

632

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

5 240 215

6 576 962

5 093 403

5 093 403

5 093 403

16

20

-

-

-

Citi ieguldījumi

Pārtikas un veterinārā dienesta reģionālās pārvaldes (skaits)

11

11

11

11

11

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta “BIOR” laboratorijas, t.sk. reģionālās (skaits)

1

1

1

1

1

Robežkontroles punkti, kuros Pārtikas un veterinārais dienests veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli (skaits)

15

15

15

15

15

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)

39 703

37 800

37 800

37 800

37 800

Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)

18 853

20 000

19 000

19 000

19 000

Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības valsts uzraudzības un kontroles programmu īstenošanai (skaits)2

-

-

82 750

82 750

82 750

Realizētas references laboratorijas funkcijas normatīvajos aktos noteiktajās jomās (skaits)3

-

-

41

41

41

Kvalitātes rādītāji

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecība Pārtikas un veterinārajam dienestam (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības “BIOR” laboratorijām (skaits)

-

3

3

3

3

Piezīmes.
1 ZM darbības stratēģija izstrādes stadijā.
2Darbības rezultatīvā rādītāja formulējums un skaitliskās vērtības grozīti, lai atbilstu budžeta apakšprogrammas finansētajiem pasākumiem (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.).
3No 2021. gada valsts budžeta paskaidrojumā iekļauts jauns darbības rezultatīvais rādītājs (saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.).