Politikas mērķis:

  1. sekmēt valsts ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, nodrošinot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna izstrādi, īstenošanas uzraudzību un koordināciju, kā arī citu nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzību un koordināciju / Attīstības plānošanas sistēmas likums;
  2. veicināt publiskai personai piederošu kapitāla daļu un publiskas personas kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, publiskas personas kapitālsabiedrību racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, publiskas personas līdzdalības nosacījumu ievērošanu, nodrošinot koordinācijas institūcijas darbību / Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (gads)

Plānotā vērtība (gads)

NAP mērķa vērtību izpildes rādītājs (konsolidēts), %

Pārresoru koordinācijas centra darbības stratēģija 2017.–2019. gadam.

0

(2012)

85

(2018)

Valsts kapitālsabiedrību īpatsvars, kuru darbības rezultāti ir labi vai ļoti labi, no visām valsts kapitālsabiedrībām (novērtējums atbilstoši tiesiskajam regulējumam/ vadlīnijām) (%)

MK 09.02.2016. noteikumi Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme”,

 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums

69

(2016)

85

(2018)

Valdības rīcības plāns

-

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

780 643

1 476 980

1 331 255

1 331 255

1 331 255

22

26

26

26

26

01.00.00.Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana

774 972

1 471 367

1 325 704

1 325 704

1 325 704

22

26

26

26

26

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

-

5 613

5 551

5 551

5 551

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana

5 672

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veikts Valdības rīcības plāna izpildes monitorings sasaistē ar NAP2020 sasniedzamajiem rādītājiem, sagatavots pārskats par iekļauto pasākumu izpildi (skaits)

1

2

2

2

2

Nodrošinātas Nacionālās attīstības padomes un Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdes (skaits)

5

6

6

6

6

Organizētas koordinētas politikas plānotāju pieredzes apmaiņas un apmācības (skaits)

4

2

2

2

2

Sniegti skaidrojumi publiskām personām un privātpersonām par Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma piemērošanu (skaits)

62

30

30

30

30

Organizēti valsts kapitālsabiedrību vadības un publisku personu apmācību semināri (skaits)

2

4

4

4

4

Veikti valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtējumi (skaits)

63

72

72

72

72

Sagatavots un iesniegts Ministru kabinetam un Saeimai ziņojums par valstij piederošajām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām, kā arī kapitālsabiedrību darbības rezultātiem iepriekšējā gadā (skaits)

1

1

1

1

1

Kvalitātes rādītāji

Pašu kapitāla atdeve komerciālajās valsts kapitālsabiedrībās (%) iepriekšējā pārskata gadā

4,4

4,7

5

5,2

5,2