Politikas mērķis:

  1. sekmēt valsts ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, nodrošinot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna izstrādi, īstenošanas uzraudzību un koordināciju, kā arī citu nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzību un koordināciju / Attīstības plānošanas sistēmas likums;
  2. veicināt publiskai personai piederošu kapitāla daļu un publiskas personas kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, publiskas personas kapitālsabiedrību racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, publiskas personas līdzdalības nosacījumu ievērošanu, nodrošinot koordinācijas institūcijas darbību / Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD1 vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

NAP mērķa vērtību izpildes rādītājs (konsolidēts) (%)

Pārresoru koordinācijas centra darbības stratēģija 2017.–2019.gadam

0

(2012)

85

(2017)

Valsts kapitālsabiedrību īpatsvars, kuru darbības rezultāti ir labi vai ļoti labi, no visām valsts kapitālsabiedrībām (%)

 

MK 09.02.2016. noteikumi Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme”,

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums

69

(2016)

75

(2017)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

640 675

888 629

1 476 980

1 378 280

1 372 667

21

26

26

26

26

01.00.00 Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana

640 675

888 629

1 471 367

1 372 667

1 372 667

21

26

26

26

26

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

-

-

5 613

5 613

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veikts Valdības rīcības plāna izpildes monitorings sasaistē ar NAP2020 sasniedzamajiem rādītājiem, sagatavots pārskats par  iekļauto pasākumu izpildi (skaits)

-

-

2

2

2

Nodrošinātas Nacionālās attīstības padomes un Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdes (skaits)

-

-

6

6

6

Organizētas koordinētas politikas plānotāju pieredzes apmaiņas un apmācības (skaits)

-

-

2

2

2

Sniegti skaidrojumi publiskām personām un privātpersonām par Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma piemērošanu (skaits)

-

50

30

30

30

Organizēti valsts kapitālsabiedrību  vadības un publisku personu apmācību semināri (skaits)

-

4

4

4

4

Veikti valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtējumi (skaits)

-

-

72

72

72

Sagatavots un iesniegts Ministru kabinetam un Saeimai ziņojums par valstij piederošajām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām, kā arī kapitālsabiedrību darbības rezultātiem iepriekšējā gadā (skaits)

1

1

1

1

1

Kvalitātes rādītāji

Pašu kapitāla atdeve komerciālajās valsts kapitālsabiedrībās (%)

4.3

4,5

4,7

5

5,2