Politikas mērķis:

  1. sekmēt valsts ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, nodrošinot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna izstrādi, īstenošanas uzraudzību un koordināciju, kā arī citu nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzību un koordināciju / Attīstības plānošanas sistēmas likums;
  2. veicināt publiskai personai piederošu kapitāla daļu un publiskas personas kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, publiskas personas kapitālsabiedrību racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, publiskas personas līdzdalības nosacījumu ievērošanu, nodrošinot koordinācijas institūcijas darbību / Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Nacionālā attīstības plāna mērķa vērtību izpildes rādītājs (konsolidēts) (%)

PKC darbības stratēģija 2021.–2023. gadam 1

81

(2017)

85

(2021)

Valsts kapitālsabiedrību īpatsvars, kuru darbības rezultāti ir labi vai ļoti labi, no visām valsts kapitālsabiedrībām (novērtējums atbilstoši tiesiskajam regulējumam/ vadlīnijām) (%)

MK 09.02.2016. noteikumi Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme”,

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums

86

(2019)

85

(2021)

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

938 229

1 631 255

2 051 090

 

2 053 139

 

2 053 139

 

22

25

35

35

35

01.00.00.Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana

928 002

1 625 704

2 045 539

2 053 139

2 053 139

22

25

352

352

352

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

1 893

5 551

5 551

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana

8 334

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veikts Valdības rīcības plāna izpildes monitorings sasaistē ar NAP2020 sasniedzamajiem rādītājiem, sagatavots pārskats par iekļauto pasākumu izpildi (skaits)

1

2

2

2

2

Nodrošinātas Nacionālās attīstības padomes un Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdes (skaits)

2

4

4

4

4

Organizētas koordinētas politikas plānotāju pieredzes apmaiņas un apmācības (skaits)

2

2

2

2

2

Sniegti skaidrojumi publiskām personām un privātpersonām par Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma piemērošanu (skaits)

31

30

30

30

30

Organizēti valsts kapitālsabiedrību vadības un publisku personu apmācību semināri (skaits)

4

4

4

4

4

Veikti valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtējumi (skaits)

64

69

69

69

69

Sagatavots un iesniegts MK un Saeimai ziņojums par valstij piederošajām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām, kā arī kapitālsabiedrību darbības rezultātiem iepriekšējā gadā (skaits)

1

1

1

1

1

Sagatavots pārskats par kapitāla daļu turētāju un kapitālsabiedrību likumā noteiktās informācijas publiskošanu (skaits)

-

1

1

1

1

Atbilstoši kapitāla daļu turētāju pieprasījumam, nodrošināta vienota valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlase no iesūtītajiem pieprasījumiem (%)

-

100

100

100

100

Nodrošinātas ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” darbības sēdes (skaits)

-

12

12

12

12

Bērni, kuriem identificē un sniedz efektīvu agrīnu atbalstu (agrīnā intervence) kopā ar vecākiem un pirmsskolas izglītības pedagogu (“STOP 4-7” programmas īstenošana) (skaits)

-

400

400

400

400

Atzinumi par atbilstošu izglītības programmu un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem (skaits)

-

-

6 000

6 000

6 000

Agrīnās prevencijas sistēmas ieviešanai atlasītie jaunie pakalpojumi (skaits)

-

-

4

6

5

Kvalitātes rādītāji

Pašu kapitāla atdeve komerciālajās valsts kapitālsabiedrībās  iepriekšējā pārskata gadā (%)

6,8

5,2

5,2

5,2

5,2

Piezīmes.
1 PKC darbības stratēģiju 2021. – 2023. gadam plānots apstiprināt 2021. gada I ceturksnī.
2 Īstenojot strukturālo reformu un izveidojot Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestu (prioritārā pasākuma ietvaros) 10 amata vietas tiks pārceltas uz dienestu, Pārresoru koordinācijas centra vidējam amata vietu skaitam saglabājoties 2020. gada līmenī.