Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2022)

Tiesībsarga biroja novērtējums Nacionālo cilvēktiesību institūciju Starptautiskajā koordinēšanas komitejā (ICC), statuss atbilstoši Parīzes principiem1

Tiesībsarga biroja stratēģija

1

1

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

1 489 808

1 541 027

1614 872

1573 786

1 570 195

51

51

51

51

51

01.00.00 Tiesībsarga birojs

1 489 808

1 541 027

1 570 195

1 570 195

1 570 195

51

51

51

51

51

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

44 677

3 591

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Tiesībsarga rekomendāciju izpilde,%

78,6

72

72

72

72

Apkalpoto klientu dinamikas indekss (bāzes vērtība 1,0 ar 8 727 klientiem, sasniedzamā vērtība 1,1 ar 9 600 klientiem)

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības uzticības reitings, punkti (ar “+”pozitīvs vērtējums, ar “-“ negatīvs vērtējums, veicot iedzīvotāju aptauju), (SKDS/Neatkarīgā pētījuma dati)

26,7

25

25

25

25

Satversmes tiesā apmierinātie prasījumi, %

100

93

93

94

94

Piezīmes.

¹ Statuss atbilstoši Parīzes principiem, kur 1 = A (nacionālā institūcija pilnībā atbilst Parīzes principu kritērijiem), 2 = B (daļēji atbilst Parīzes principu kritērijiem), 3 = C (atbilst atsevišķiem Parīzes principu kritērijiem), 4 = statuss nav piešķirts, jo neatbilst Parīzes principu kritērijiem.