Politikas mērķis: Valsts kontrole ir sabiedrības atzīts tās interešu pārstāvis un, stiprinot labu publiskā sektora pārvaldību, veicina sabiedrības labklājību un iedzīvotāju uzticību valsts pārvaldei /Valsts kontroles darbības stratēģija 2018.-2021.gadam

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2022)

Valsts kontroles ieteikumi publiskā sektora pārvaldības pilnveidošanai tiek ieviesti savlaicīgi un pēc būtības (ieviesto ieteikumu īpatsvars %)

Valsts kontroles darbības stratēģija 2018.-2021.gadam

94,7

92

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

6498 027

6750 649

6913 126

6672 298

6672 298

172

180

180

180

180

01.00.00 Valsts kontrole

6356 027

6690 649

6872 298

6672 298

6672 298

172

180

180

180

180

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

142 000

60 000

40 828

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Lietderības, atbilstības un apvienotajām revīzijāmnovirzītie resursi (īpatsvars % no kopējā revīzijās patērētā laika)

51,2

30

52

53

54

Atbilstības pārbaudēm novirzītie resursi (īpatsvars % no finanšu revīzijās patērētā laika)

21,04

30

40

50

50

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Finanšu revīzijas (skaits)1

27

27

-

-

-

Lietderības, atbilstības un apvienotās revīzijas (skaits)

22

23

-

-

-

Finanšu revīzijas, kurās ir izvērtēti atbilstības jautājumi2 (skaits)

17

18

18

18

18

Finanšu revīzijās sniegtie atzinumi un/vai cita veida vērtējumi par atbilstības jautājumiem (skaits)3

32

44

48

52

56

Piezīmes.

Rezultatīvais rādītājs izslēgts, jo turpmāk tiks mērīts rādītājs “Finanšu revīzijas, kurās ir izvērtēti atbilstības jautājumi (skaits)”.

Iepriekšējais nosaukums līdz 2019.gadam “Finanšu revīzijas, kurās ir izvērtēti būtisku pārskatam pakārtotu darījumu atbilstības jautājumi (skaits)”.

Iepriekšējais nosaukums līdz 2019.gadam “Finanšu revīzijās sniegtie atzinumi par atbilstības jautājumiem (skaits)”.