Politikas mērķis: Valsts kontrole ir sabiedrības atzīts tās interešu pārstāvis un, stiprinot labu publiskā sektora pārvaldību, veicina sabiedrības labklājību un iedzīvotāju uzticību valsts pārvaldei /Valsts kontroles darbības stratēģija 2018.-2021.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2021)

Valsts kontroles ieteikumi publiskā sektora pārvaldības pilnveidošanai tiek ieviesti savlaicīgi un pēc būtības (ieviesto ieteikumu īpatsvars %)

Valsts kontroles darbības stratēģija 2018.-2021.gadam

90,2

92

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

6 022 802

6 470 731

6 750 649

6 382 304

6 382 304

174

180

180

180

180

01.00.00 Valsts kontrole

5 973 630

6 310 731

6 690 649

6 382 304

6 382 304

174

180

180

180

180

63.08.00  Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

49 172

160 000

60 000

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Lietderības, atbilstības un apvienotajām revīzijām novirzītie resursi (īpatsvars % no kopējā revīzijās patērētā laika)

-

30

30

35

40

Atbilstības pārbaudēm novirzītie resursi (īpatsvars % no finanšu revīzijās patērētā laika)

-

20

30

40

50

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Finanšu revīzijas (skaits)

27

27

27

27

27

Lietderības, atbilstības un apvienotās revīzijas (skaits)

22

22

23

24

25

Finanšu revīzijas, kurās ir izvērtēti būtisku pārskatam pakārtotu darījumu atbilstības jautājumi (skaits)

-

18

18

18

18

Finanšu revīzijās sniegtie atzinumi par atbilstības jautājumiem (skaits)

-

32

44

48

52