Politikas mērķis: Valsts kontrole ir sabiedrības atzīts tās interešu pārstāvis un, stiprinot labu publiskā sektora pārvaldību, veicina sabiedrības labklājību un iedzīvotāju uzticību valsts pārvaldei /Valsts kontroles darbības stratēģija 2018.-2021.gadam/

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2020)

Valsts kontroles ieteikumi publiskā sektora pārvaldības pilnveidošanai tiek ieviesti savlaicīgi un pēc būtības (ieviesto ieteikumu īpatsvars %)

Valsts kontroles darbības stratēģija 2018.-2021.gadam

88,6

92

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

5 535 221

5 917 307

6 470 731

6 275 021

6 173 836

171

180

180

180

180

01.00.00 Valsts kontrole

5 535 221

5 917 307

6 310 731

6 215 021

6 173 836

171

180

180

180

180

63.08.00  Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

-

-

160 000

60 000

­­-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Likumības (ar lietderības aspektiem) revīziju un lietderības revīziju apjoms (revīzijām novirzītie resursi % no kopējiem resursiem)

43,1

30

-

-

-

Lietderības, atbilstības un apvienotajām revīzijām novirzītie resursi (īpatsvars % no kopējā revīzijās patērētā laika)

-

-

30

30

35

Atbilstības pārbaudēm novirzītie resursi (īpatsvars % no finanšu revīzijās patērētā laika)

-

-

20

30

40

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Finanšu revīzijas (skaits)

27

27

27

27

27

Lietderības, atbilstības un apvienotās revīzijas (skaits)

22

22

22

22

22

Finanšu revīzijas, kurās ir izvērtēti būtisku pārskatam pakārtotu darījumu atbilstības jautājumi (skaits)

-

-

18

18

18

Finanšu revīzijās sniegtie atzinumi par atbilstības jautājumiem (skaits)

-

-

32

44

48