Darbības mērķis: nodrošināt Augstākās tiesas darbību/Satversmes 82.pants un likums „Par tiesu varu”

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 940 227

5 477 410

5 722 422

5 930 287

5 984 346

138

146

146

146

146

01.00.00 Tiesa

4 842 634

5 425 198

5 709 349

5 930 287

5 984 346

138

146

146

146

146

02.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana

41 163

52 212

13 073

-

-

-

-

-

-

-

70.06.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu un projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

47 455

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja finansētie projekti

8 975

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Civillietu departamenta izskatītās lietas (skaits)

1789

1700

1700

1700

1700

Administratīvo lietu departamenta izskatītās lietas (skaits)

884

1020

1020

1020

1020

Krimināllietu departamenta izskatītās lietas (skaits)

819

770

770

770

770