Darbības mērķis: nodrošināt Augstākās tiesas darbību / Satversmes 82.pants un likums „Par tiesu varu”

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 777 313

5 506 101

5 477 410

5 907 118

6 321 908

160

146

146

146

146

01.00.00 Tiesa

4 660 179

5 439 670

5 425 198

5 894 065

6 321 908

160

146

146

146

146

02.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana

-

-

52 212

13 053

-

-

-

-

-

-

70.06.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

117 134

66 431

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Civillietu departamenta izskatītās lietas (skaits)

2326*

1700

1700

1700

1700

Administratīvo lietu departamenta izskatītās lietas (skaits)

1027*

1020

1020

1020

1020

Krimināllietu departamenta izskatītās lietas (skaits)

755*

770

770

770

770

Precizēts, ņemot vērā Augstākās tiesas 2017.gada 3.marta plēnuma apstiprinātos 2016.gada darbības rādītājus