Darbības mērķis: nodrošināt Augstākās tiesas darbību Satversmes 82.pants un likums „Par tiesu varu”

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 661 085

4 866 963

5 506 101

5 312 796

5 867 120

155

162

146

146

146

01.00.00 Tiesa

4 652 247

4 866 963

5 439 670

5 312 796

5 867 120

155

162

146

146

146

70.06.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

66 431

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Ziemeļvalstu ministru padomes finansētie projekti

8 838

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Civillietu departamenta izskatītās lietas (skaits)

1 827

2 282

1 700

1 700

1 700

Administratīvo lietu departamenta izskatītās lietas (skaits)

1 058

1 027

1 020

1 020

1 020

Krimināllietu departamenta izskatītās lietas (skaits)

736

742

770

770

770