Politikas mērķis: Īstenot valsts politiku valsts drošības jomā/Ministru kabineta 2018. gada 18.decembra noteikumi Nr. 823 "Valsts drošības dienesta nolikums"

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

15 803 229

16 686 178

18 783 095

17 172 320

17 172 320

-

-

-

-

-

09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība

15 803 229

16 686 178

18 695 355

17 172 320

17 172 320

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

-

-

87 740

-

-

-

-

-

-

-