Politikas mērķis: paaugstināt profesionālās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2020)

Izglītojamo īpatsvars profesionālās izglītības programmās (%) [285]

Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

39

50

Izglītojamo īpatsvars, kas piedalās darba vidē balstītās mācībās un praksēs pie darba devējiem (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

20

50

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 123 un 124. punkti.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

71 357 114

74 561 019

75 992 805

75 649 039

75 649 039

1 833

1 935

1 858

1 860

1 860

02.01.00 Profesionālās izglītības programmu īstenošana

71 357 114

74 561 019

75 867 281

75 649 039

75 649 039

1 833

1 935

1 858

1 860

1 860

02.04.00   Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana

-

-

125 524

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzņemtie izglītojamie valsts budžeta finansētās vietās (skaits)

8 908

9000

9 000

9100

9200

Audzēkņu īpatsvars, kas apguvuši darba vidē balstītas mācības un bijuši mācību praksē uzņēmumā sadarbības līguma ar uzņēmumu ietvaros (%)

5,8

6

30

50

50

Nozaru ekspertu padomes, kas veic funkcijas saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 12.pantu (skaits)

-

-

14

14

14

Kvalitātes rādītāji

No izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, atskaitīto izglītojamo skaita samazinājums (%)

0,8

4

2

3

3

Absolventu īpatsvars, kas strādā profesijā vai turpina izglītību nozarē (%)

59

70

61

63

65

Valsts budžeta finansētie izglītojamie, kuri ieguvuši izglītību apliecinošu dokumentu (skaits)

5 018

4 710

5 479

5200

5100