Politikas mērķis:
Īstenot valsts politiku valsts pārvaldes darbinieku izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas jomā, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu / Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2018)

Plānotā vērtība

(2021)

Publiskās pārvaldes efektivitāte (Vispasaules pārvaldības indikators, Pasaules Banka)¹

Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam

0,9

1,05

Izpildvaras kapacitāte (Ilgtspējīgas attīstības indikators, Bertelsmana fonds)²

Valsts kancelejas darbības stratēģija 2017.–2019. gadam

7,4

7,5

Valdības rīcības plāns

35., 40.4, 236., 241., 244.7.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 893 396

1 873 333

1 583 839

1 257 053

492 483

24,5

22,5

22,5

17

8

19.00.00 Valsts administrācijas skola

495 317

567 303

476 604

477 520

477 520

7,0

7,5

8

8

8

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

1 289 020

1 176 205

940 167

649 708

14 963

16,0

13,5

13

7,5

-

70.09.00 Eiropas savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

41 144

-

37 243

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana

67 915

129 825

129 825

129 825

-

1,5

1,5

1,5

1,5

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izstrādātas ierēdņu jaunas mācību programmas (skaits)

40

40

253

25

25

Apmācīti darbinieki (skaits)

5 595

6 000

6 000

6 000

6 000

Organizēti kursi (unikālo tēmu skaits)

131

135

135

135

135

Apmācītas labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā un  korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās personas (skaits)

6 676

2 214

1 278

1 278

-

Apmācīti darbinieki franču valodā (skaits)

115

225

225

225

-

Auditoru sertifikācijas pārbaudījumu kārtojošie (skaits)

9

6

6

6

6

Kvalitātes rādītāji

Mācību dalībnieku apmierinātība ar kursiem (vidējais novērtējums ballēs10 baļļu skalā)

8,6

8

8

8

8

Piezīmes.
1 Indikators ir balstīts uz kompozītiem starptautisku institūciju un nevalstisko organizāciju veiktiem sabiedrības uztveres pētījumiem un ekspertu viedokļiem, Latvijas gadījumā vērtējot 9 resursus, skalā no -2,5 līdz +2,5.
2 Indekss ir balstīts uz Bertelsmana fonda un Latvijas ekspertu vērtējumu skalā no 1 līdz 10.
3 Samazinātas rādītāja vērtības  2021.-2023. gadam, ņemot vērā, ka apvienotas līdzīgās mācību tēmas, kā arī samazināsies jauno mācību programmu skaits, kas tiek piedāvāts maksas pakalpojumu ietvaros.