Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Dzelzceļa kravu pārvadājumu īpatsvars no kopējā sauszemes pārvadājumu apjoma (%)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

47,1

67

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

56 991 996

21 006 429

9 300 230

26 169 830

40 850 570

4

-

-

-

-

60.06.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti

3 644 507

5 576 153

-

-

-

4

-

-

-

-

60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (2014-2020)

-

-

9 300 230

26 169 830

40 850 570

-

-

-

-

-

61.09.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007-2013)
Dzelzceļa attīstības projekti

53 347 489

15 430 276

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Noslēgts līgums par Starptautiskās lidostas “Rīga” stacijas un ar to saistītās infrastruktūras un mezgla tehniskā projekta izstrādi (skaits)

-

-

1

-

-

Kvalitātes rādītāji

Dzelzceļa līniju garums, kurā ir ātruma ierobežojums infrastruktūras stāvokļa dēļ (% no visa dzelzceļa tīkla garuma)

-

11,8 

11,8  

11,8

11,8