Politikas mērķis: nodrošināt integrētu, ilgtspējīgu transporta sistēmu, kas sniedz kvalitatīvas cilvēku un kravu mobilitātes iespējas visas valsts teritorijā, nodrošinot gan vietēju sasniedzamību, izmantojot dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu, gan arī starptautisko savietojamību, pilnībā iekļaujoties ES pamattīklā (Rail Baltica) / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.  – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2023)

Elektrificēto dzelzceļa līniju garums no kopējā dzelzceļa līniju garuma (%)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

13,4

13,4

Nopietni dzelzceļa negadījumi uz milj. vkm (skaits)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

1,58

1,42

Valdības rīcības plāns

86; 87

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

38 519 455

108 704 167

167 748 849

32 413 285

-

8

9

10

10

-

60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)

38 519 455

108 704 167

167 748 849

32 413 285

-

8

9

10

10

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Dzelzceļa kravu pārvadājumu īpatsvars no kopējā sauszemes pārvadājumu apjoma (%)

24

20,8

21,6

26,5

28,2

Kvalitātes rādītāji

Vilcienu kustības ātruma ierobežojumi sliežu ceļu un inženierbūvju defektu dēļ I kategorijas ceļos (km)

12

12

8

8

8