Politikas mērķis: atklāts, profesionāls, elektronisks un pasūtītāja resursu efektīvi izmantojošs iepirkuma process / Finanšu ministrijas stratēģija (2017-2019)

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Pamatoti iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem Iepirkumu uzraudzības birojā (skaits)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gadam

212

200

Publisko iepirkumu īpatsvars, kuriem pieteicies tikai viens pretendents (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gadam

26,1

24

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

1 440 002

1 237 906

1 436 402

1 427 439

1 243 177

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

61

53

60

60

52

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs

1 287 119

1 221 062

1 245 079

1 245 077

1 243 177

52

52

52

52

52

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014- 2020)

-

-

191 323

182 362

-

-

-

8

8

-

70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)

134 631

-

-

-

-

8

-

-

-

-

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

14 252

16 844

-

-

-

1

1

-

-

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

4 000

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Semināros apmācītas personas (skaits)

1 820

1 500

1 500

1 500

1 500

Veikto iepirkumu pirmspārbaužu skaits pret kopējo iepirkumu skaitu Eiropas Savienības fondos (%)

20

-

10

10

10

Kvalitātes rādītāji

Nepilnīgi aizpildītu iepirkumu paziņojumu īpatsvars (%)

-

-

2

2

2