Politikas mērķis: sniegt finansiālu atbalstu personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas Nolikums par izdienas pensijām

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Izdienas pensijas atvietojuma līmenis (%)

Nolikums par izdienas pensijām un citi speciālie normatīvie akti, kas nosaka izdienas pensiju piešķiršanas kārtību attiecīgajā nozarē

81,0

82,0

Valdības rīcības plāns

110.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

55019 494

60988 575

65706 251

65790 474

65665 830

-

-

-

-

-

20.02.00 Izdienas pensijas

43145 357

49171 659

53921 430

54102 371

54118 544

-

-

-

-

-

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets2 (speciālais budžets)

11928 648

11901 275

11861 340

11777 501

11649 888

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izdienas pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī), (izmaksā no speciālā budžeta)

2 425

2 248

2 068

1 902

1 749

Izdienas pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī), (izmaksā no pamatbudžeta)

8 125

8 617

8 971

8 999

8 999

Piezīmes.

Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.02.00 “Izdienas pensijas” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu: 2018.gadā 54 511 euro apmērā, 2019.gadā 84 359 euro apmērā, 2020.gadā 76 519 euro apmērā, 2021.gadā 89 398 euro, 2022.gadā 102 602 euro apmērā. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Valsts sociālā apdrošināšana”.

Izdevumi izdienas pensijām.