Politikas mērķis: sniegt finansiālu atbalstu personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas/Nolikums par izdienas pensijām

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2019)

Izdienas pensijas atvietojuma līmenis (%)

Nolikums par izdienas pensijām un citi speciālie normatīvie akti, kas nosaka izdienas pensiju piešķiršanas kārtību attiecīgajā nozarē

81,0

82,0

Valdības deklarācija

110.punkts

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā7euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

50 310 203

57 268 334

60 988 575

66 298 558

66 196 371

-

-

-

-

-

20.02.00 Izdienas pensijas

38 412 094

45 765 389

49 171 659

54 531 747

54 558 915

-

-

-

-

-

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets8 (speciālais budžets)

11 944 170

11 937 302

11 901 275

11 880 780

11 775 531

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izdienas pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī), (izmaksā no speciālā budžeta)

2 684

2 483

2 248

2 068

1 902

Izdienas pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī), (izmaksā no pamatbudžeta)

7 870

8 359

8 617

9 098

9 098

    7Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.02.00 “Izdienas pensijas” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu: 2017.gadā 46 061 euro apmērā, 2018.gadā 434 357 euro apmērā, 2019.gadā 84 359 euro apmērā, 2020.gadā 113 969 euro apmērā, 2021.gadā 138 075 euro. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Valsts sociālā apdrošināšana”.     

    8Izdevumi izdienas pensijām