Politikas mērķis: sniegt finansiālu atbalstu personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas/Nolikums par izdienas pensijām

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Izdienas pensijas atvietojuma līmenis (%)

Nolikums par izdienas pensijām un citi speciālie normatīvie akti, kas nosaka izdienas pensiju piešķiršanas kārtību attiecīgajā nozarē

67,0

67,0

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada     plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

43 260 656

47 835 422

48 757 668

51 942 685

55 263 953

-

-

-

-

-

20.02.00 Izdienas pensijas

30 611 391

35 412 243

37 084 567

40 542 242

44 075 114

-

-

-

-

-

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets2 (speciālais budžets)

12 679 776

12 453 690

12 048 192

11 827 723

11 675 000

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izdienas pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

(izmaksā no speciālā budžeta)

3 181

3 071

2 690

2 474

2 277

Izdienas pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

(izmaksā no pamatbudžeta)

7 013

7 415

7 849

8 232

8 616

1Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.02.00 “Izdienas pensijas” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu: 2015.gadā un 2016.gadā ik gadu 30 511 euro apmērā, 2017.gadā 375 091 euro apmērā, 2018.gadā 427 280 euro apmērā un 2019.gadā 486 161 euro apmērā. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas „Sociālā apdrošināšana”.               

2Izdevumi izdienas pensijām.